is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweeërlei zin voorkomt in de H. Schrift. Het komt voor in een persoonlijken zin, *oor zoover door de inwoning van den Heiligen Geest, persoonlijk in ieder geloovige gedacht, de lichamen der geloovigen tempelen van den H. G. worden genoemd. Meestal dient echter deze beeldspraak van een huis of een tempel om er mee aan te duiden de kerk des Heeren als één geheel. Gelijk echter een groot gebouw is samengesteld uit vele deelen, zoo ook vormen al de geloovigen met elkander één lichaam, één gebouw.

Petrus denkt en wij denken daarbij met hem aan een gebouw, dat nog niet is afgewerkt. Nog altijd gaat de- groote Bouwmeester voort met bouwen aan Zijn huis. Eerst als de laatste van Gods uitverkorenen zal toegebracht en als een levende steen daaraan zal toegevoegd zijn, dan zal dat groote Godswerk volkomen zijn.

Opmerkelijk is het, dat Petrus in onzen tekst niet spreekt van bouwen, maar van gebouwd worden. Wél werkt de Heere middellijk, en gebruikt Hij menschen als middelen in Zijne hand, — Paulus noemt zelfs de Evangeliedienaren medearbeiders Gods, — maar niet menschen, alleen de Heere is de groote Bouwmeester van dat werk. Met te zeggen: wordt gij ook zelve gebouwd, blijkt, dat deze apostel des Heeren niet alleen het doel en oogmerk van dit bouwwerk op 't oog heeft, maar ook en in 't bijzonder de wijze, waarop dit goddelijk doel kan bevorderd en tegengestaan worden. Van die tegenwerking lezen we onder meer in vs. 7. Daar is sprake van ongehoorzamen, die als bouwlieden den hoeksteen Christus hebben verworpen. Tot