is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagedachtenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ongerijmde gedachte, waarmee deze broeders bezield waren, dat een mensch aan deze zijde des grafs volmaakt kon leven. Nadat hij deze valsche leer duidelijk heeft voorgesteld, weerlegt hij deze met onomstootelijke bewijzen.

In de woorden van onzen tekst weerspreekt Paulus de werkheiligheid en eigengerechtigheid. Hij stoot deze beide omver door zijn eigen ondervinding aan de Philippensen bekend te maken.

Vroeger had Paulus deze leer ook met beide zijne handen vast gehouden, daarin ook zijn zaligheid en troost gezocht.

Door Gods genade was hij echter tot andere gedachten gekomen en het onmogelijke er van geleerd bij eigen ervaring.

Hij acht nu alle die vroegere winsten schade, en dit had hij niet slechts gedaan in het oogenblik van zijne bekeering, maar ook nu hij al lang op den weg des levens geweest was, dacht hij nog zoo en was zelfs nog meer in zijn gevoelen bevestigd.

Onze hoofdgedachte is:

Christus het hoogste goed voor Paulus.

I. Zulks toonde hij in de keuze, die hij deed;

II. Zulks toonde hij in de onberouwelijkheid dier keuze; III. Zulks toonde hij in het oogmerk van die keuze.

De Apostel Paulus heeft in het woord van onzen tekst niet slechts het oog op eene enkele zaak, maar hij trekt vele dingen samen; dit is niet alleen duidelijk in de oorspronkelijke taal, waar in het veelvoudig getal gesproken wordt, maar het blijkt ook uit onze taal, daar er toch staat: „hetgeen mij gewin