is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagedachtenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O ontzettende gedachte, de wereld vergaan, de wereld die zoolang bestaan heeft gaat te niet, neemt een einde. Tot aan de voleinding der wereld, wil ook zeggen, tot zoolang als mijne gemeente voltooid is. Aan dit gebouw is steeds gearbeid, en er zal altijd aan gewerkt worden, totdat de laatste steen is bij gebracht.

En dit zal zijn op den jongsten dag, in de volmaakte zaligheid van alle voorwerpen der genade, die alsdan verhoogd zullen worden tot de mate der grootte en volheid van Christus. In dien dag zal onze Heere Christus, de groote Bouwmeester, den hoofdsteen, de laatste en kronende genade voortbrengen, met de toeroeping: „komt gij gezegenden mijns Yaders en beërft het koningrijk, dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld." En dan zullen zij, tot de volmaaktheid gebracht zijnde, in het gebouw wonen, dat boven is, en de goedertierenheden des Heeren eeuwig bezingen.

Tot de voleinding der wereld, is ook de volmaking van Christus. Christus als Middelaar is niet ten volle volmaakt voor dat al zijne leden met Hem in de heerlijkheid zijn vereenigd en in het volle geluk deelen; gelijk wij zeggen dat het hoofd, dat een arm, of hand, of been ontbrekende gebrekkig is, zoo is het ook eene zekere onvolkomenheid, zoolang als Christus, ons Hoofd, al zijne leden niet bij zich heeft; de heiligen zijn kleine deeltjes van den geestelijken Christus, en Hij zal niet volmaakt zijn, voordat de Heiland die deeltjes in zijne armen en schoot vergadert, aan zijne boezem drukt, en tot zich gebracht heeft in zijne eeuwige heerlijkheid.

Hier is de gemeente nog steeds ondertrouwd, maar