is toegevoegd aan uw favorieten.

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede"!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook wetenschappelijk tegenover iedere bedenking kunnen worden gehandhaafd.

Maar óók, — aan den anderen kant —, dan wacht u menige treffende ontdekking omtrent véél, wat gij tot dusver — ten onrechte! — nog onopgemerkt hebt laten passeeren; omtrent veel seksueele onreinheid rondom u, — ja, dat in elk geval! —, maar misschien ook in uzv eigen leven, dóch waarvan gij u óf niét óf nauwelijks bewust waart.

Ja, dan kan en dan zal 't ook ongetwijfeld gebeuren, dat gij plotseling, met verbazing en ontroering, komt te staan tegenover nieuw te aanvaarden plichten; plichten, door u nog nimmer vermoed en voor u dus ook nog geheel vreemd, doch wier gebiedend: „gij zult"! voortaan zal doorklinken in uw binnenste, u geen rust gunnend, tenzij gij er u aan onderwerpt en er u door laat binden.

Geen nood! iedere aanvaarde plicht méér is een verhooging van het peil, waarop gij staat.

Dan zal b.v. uw aandacht worden bepaald bij 't geen ik door zekeren homoeopathischen arts aldus kernachtig geformuleerd vond: „NieuwMalthusianisme en liefde kunnen niét samengaan", zoodat allen, die zich aan dergelijke smerige practijken schuldig maken, strikt genomen nog niet eens weten, wat liefde eigenlijk is. *) En — niet waar? — het zal u heel wat te dénken geven; te dénken en te doén en misschien ook te laten, om voortaan alleen nog maar door zelfbeheersching en zelfverloochening te bereiken — indien 't moét — wat thans min of meer kunstmatig verkregen wordt.

Dan zult gij — gij, ouders en opvoeders onder ons — misschien heel onzacht worden wakker geschud door woorden, als die van den bekenden paedagoog Dr. J. H. Gunning Wzn. — (woorden, in de tentoonstelling: „Opvoeding van het kind", te 's-Gravenhage, 1908, met groote letters prijkend aan den wand van zaal X) — en aldus luidend: „als wij het — nl.: het geheim hunner geboorte en wat daarmee in verband staat — , onzen kinderen niet tijdig en op een kiésche wijze mededeelen, dan doen „anderen het ontijdig op een ónkiesehe". En — niet waar? — zulke woorden, waarop voor het heden nu eenmaal niets valt af te dingen, ze zullen u misschien noodzaken om uzelven eens af te vragen of er soms een zeer belangrijk deel van uw taak als opvoeder onvervuld is gebleven, en hoe gij, met of zonder voorlichting door betrouwbare personen of aanbevelenswaardige geschriften, het op dit punt door u gepleegd verzuim nog kunt herstellen, f)

*) De bij uitstek deskundige Dr. Catharina van Tussenbroek, vrouwenarts te Amsterdam, brandmerkt het Nieuw-Malthusianisme openlijk als de tweelingzuster der prostitutie'. Krasser kan het al niét!

Ook Mevr. Dr. Angell Drake verklaart, in haar: „Wat een jonggetrouwde vrouw behoort te weten", het huwelijksleven van veel menschen voor niets beter dan gepatenteerde prostitutie, met het oog op de vuile onnatuurlijke daden van het Nieuw-Malthusianisme, van welks lichaam- en zielverwoestende werking zij uit eigen ervaring tal van voorbeelden mededeelt. Op pag. 76 van dit subliem boekje zegt zij ronduit: „Men behoorde aan „ieder jong persoon mede te deelen, dat de nauwste, intiemste huwelijksomgang nimmer „moet worden toegestaan, zonder dat beiden wenschen, dat zwangerschap er op kunne „volgen".

"t") De bewuste uitspraak van Dr. Gunning is ontleend aan zijne beoordeeling van