is toegevoegd aan uw favorieten.

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede"!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zult gij — in of buiten verband met het zoo even genoemde — óók spoedig, misschien met schrik en angst, stuiten op de verklaringen, door deskundigen afgelegd omtrent het enorme percentage van diégenen onder de jeugd, welke, in meerdere of mindere mate, zich schuldig maken aan de, vooral op het zenuwgestel zoo verwoestend werkende zonde der zelfbevlekking. (60% van alle meisjes en 80% van alle jongens!! Ook Dr. G. A. Ootmar, arts te Haarlem, en schrijver van het standaardwerk: „de Wereld van het kind", noemt 70 als gemiddeld percentage). En — niet waar? — dan zal 't ook ü misschien op 't geweten gaan branden, wanneer gij tot dusver, met 't oog op uw eigen zoontjes en dochtertjes, op dit punt ieder speciaal onderzoek, iedere geregelde controle overbodig geacht hebt, —' (alsof juist üw kinderen tot zoo iets niét in staat waren en die van anderen wél!) —, in plaats van, vooral ook in dit opzicht, angstvallig over hun welzijn te waken, gedachtig aan't: „voorkomen is beter dan genezenof in plaats van terstond afdoende maatregelen te nemen, toen zij, meestal niet eens wetend wat zij eigenlijk deden, reeds begonnen waren met zich te vergrijpen aan de vitaliteit van hun teer organisme. *) Dan zal — (ik spreek, zooals gij weet, van het geval, dat gij inderdaad het „beproeft alle dingen; behoudt het goede" ernstig gaat toepassen op de Rein-Leven-beweging, in al hare onderdeelen en al hare consequenties) —, dan zal aanstonds uwe opmerkzaamheid worden getrokken door het zeer sterk in 't oog vallend verband tusschen ontucht—of liever: tusschen iéderen vorm van seksueele uitspatting, fn en buiten het huwelijk — en tusschen het gebruik — (ja, het gébruik en niet enkel het wz'jbruik!) —van alcoholhoudende dranken, onverschillig wélke. En, naarmate het verlangen om het ideaal van zedelijke reinheid althans eenigermate nabij te komen in u begint te groeien, in gelijke mate zal het ook voor ü van zelf gaan spreken, dat gij al dergelijke dranken, die ■— zooals Prof. Stokvis reeds in 1893 openlijk constateerde — altijd en 't eerst en in iedere hoeveelheid juist de édelste hersendeelen aantasten, nl. die van de controle en het oordeel, .... dat gij al dergelijke dranken, zeg ik, onherroepelijk uit uw huis, uit uw leven verbant, en dat gij, alléén reeds om der zedelijkheid wil, mee ook dien anderen „wereldstrijd" gaat strijden: den strijd tegen den verhittenden en opwindenden alcohol, f)

Mevr. Mary Wood Allen's kostelijk boekske: „Aan Moeders schoot en van Moeders lippen".

„Dan -■ zoo vervolgt hij na het reeds vermelde — „dan, — (nl. wanneer anderen het óntijdig en op ónkiesche wijze gedaan hebben) —, is „dat waas van heiligheid, „waarmee Mevr. Allen en gelijkgezinden het wonderwerk der Scheppers in het oog der „kinderen willen omhullen, voor goed en reddeloos verscheurd en ontheiligd. Dat is nu „eenmaal zoo, en daar baat geen redeneeren en hoofdschudden tegen. En daarom meen „ik, dat onze overleggingen ons slechts tot déze gevolgtrekking kunnen brengen: Onze „kinderen hebben het recht die mededeelingen van ons te ontvangen en mitsdien heb„ben wij, ouders, den plicht hun die tijdig en op gepaste wijze te geven".

Een klassiek geschrift over dit onderwerp belooft te zullen worden: Dr. F. W. Förster's „Seksueele moraal en seksueele opvoedkunde", no. 17 van de Bibliotheek voor Reiner Leven.

*) Zie hierover het, als handleiding voor ouders bedoelde, kleine geschrift van Felix Ortt: „Over een gevaarlijke gewoonte". No. XVI van de Bibliotheek voor Reiner Leven, t) Hierbij enkele getuigenissen omtrent het genoemd „verband":

1. Op het internationaal congres voor Schoolhygiëne "te Neurenberg, April 1904, verlangde Dr. Oker-Blom, dat met leerlingen van 16—18 jaar door een bekwaam arts zou