is toegevoegd aan uw favorieten.

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede"!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan zult gij zelfs — van 't één opklimmend tot 't ander — vroeg of laat, mét of zónder verbazing, komen te staan tegenover het onloochenbaar feit, dat de vele kwade gevolgen van onbeheerschte hartstochten en zedelijken achteruitgang, waarover tegenwoordig bijna alom wordt geklaagd, maar al te dikwijls de oogst zijn van door ons zelf uitgestrooid zaad; zaad, waartoe — naar de uitspraak van Dr. Calvin Cutter —, behalve het alcohol-drinken, óók, en zéér zéker, behoort het eten van prikkelend dierlijk voedsel. En allengs zal 't ook door ü — gelijk door steeds meerderen in onze dagen — als een waarheid worden erkend, dat zij, die inderdaad voor zichzelf en de hunnen, speciaal voor het komend geslacht, een steeds Reiner Leven begeeren, wél, zéér wél doen door het vegetarisme te aanvaarden.

En zoo zou ik kunnen doorgaan. Maar, waar dan te eindigen ? Immers: de Rein-Leven-beweging is zeer veelzijdig en grenst aan tal van andere bewegingen.

Ik mag u dan ook wel waarschuwen, dat, indien gij haar „beproeft" met het stellig voornemen om „het goede", 't welk gij daarbij zult ontmoeten, te laten gelden en „te behouden— zonder iets er van te „■verachten ' —, dat gij dan bij uzelf misschien héél wat zult hebben te overwinnen; heel wat geestelijke traagheid; heel wat valsche tevredenheid; heel wat laf conservatisme.

Hoe is 't? Zult gij u door deze openhartige waarschuwing laten afschrikken, en zult gij, — om niet verder in uw zoete rust te worden gestoord —, maar zoo gauw mogelijk weer trachten te vergeten, wat u heden wordt aangeboden „ter grondige overweging"?

Of zult gij het aandurven: dat nader onderzoek, waartoe ik u oproep,

gelijk gij het aangedurfd hébt om hier te komen tóch, hoélang gij

misschien hebt geaarzeld, omdat gij er een voorgevoel van hadt te zullen hooren dingen, die uw eigen geweten doen meespreken; dingen, die uw eigen geweten doen getuigen tegen véél, dat nog wég moet uit uw hoofd en uw hart; tegen velerlei onreins — althans tegen velerlei niet volkomen

worden besproken: de onschadelijkheid der onthouding, de nadeelige werking van den alcohol op het geslachtsleven, enz.

2. Dr. Sevéd Ribbing zegt in zijn „Sexueele Hygiëne": „vergiftiging door alcohol „heeft groote, zéér groote schuld aan de slavernij der jeugd onder onwettigen geslachts„omgang".

3. Prof. Dr. A. Forel verklaart: „een door mij ingestelde statistiek toonde aan, dat „van ongeveer 200 gevallen circa 75 °/0 der venerische besmettingen onder den invloed „van alcohol plaats vonden, en wel hoofdzakelijk in een toestand van lichte opgewondenheid".

4. Dr. D. Snoeck Henkemans schrijft: „Kuischheid bewaren is gemakkelijker dan ze te heroveren. Daartoe kan de levenswijze veel bijdragen. Overdaad en prikkelende spijzen en dranken moet men vermijden; vooral ook alcohol".

5. Prof. A. Heim laat zich in zijn vermaard: „Het Seksueele Leven van den mensch enz" aldus hooren: „de alcohol is de groote bondgenoot van de geslachtelijke afdwalingen. „Hij vermeerdert, ook matig genoten, den ongezonden, voortdurenden seksueelen „prikkel. Hij is zeker wel de belangrijkste factor, die het ziekelijk vermeerderde seksueele „genot aanwakkert, doch die de normale voortbrenging van geestelijk en lichamelijk gezonde „kinderen onmogelijk maakt en de edele gedachten der natuur belemmert. Haast alle „vergrijpen te&en de zedelijkheid worden onder zijn invloed begaan."