is toegevoegd aan uw favorieten.

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede"!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reins —, en tegen velerlei, waardoor dat onreine, dat niet volkómen reine, wordt opgewekt en verergerd.

Nog eens: zult gij het aandurven, dat „nader onderzoek"?

Ik hoop het voor u; voor u allen!

Al was 't alléén maar, omdat gij dan, na — wie weet hoe lang reeds! — op 't gebied der zedelijkheid — (of liever der ^«zedelijkheid) — de belachelijke politiek der struisvogels te zijn gevolgd, eindelijk eens een verstandiger, een meer menschwaardige politiek zult gaan volgen, en aldus er toe zult geraken om uzelven en anderen geen kwaad meer te doen.

Wederom: ik hoop het voor u; voor u allen!

Al was 't alléén maar, omdat gij dan tevens de heilige eerzucht kunt gaan deelen van hén, die niet willen behooren tot de groote massa der mee-loopers en achterna-komers, maar die deel willen uitmaken van de keurbende dérgenen, die vooropgaan, als baanbrekers voor betere denkbeelden en betere zeden ; aanvaardend en propageerend — óók op seksueel gebied — het nieuwe. Niét omdat het niéuw is, maar omdat het góéd is; oneindig veel beter dan het oude.

O, M.H. er is in de Rein-Leven-beweging, — nog afgezien van hare noodzakelijkheid —, zooveel aantrekkelijks; zooveel aangrijpends; zooveel bezielends!

Zoo laat er u dan door aantrekken! Laat er u door aangrijpen! Laat er u door bezielen!

Het zal heusch niet tevergeefs zijn en gij zult er nimmer berouw van hebben.

Waarlijk! indien gij „beproevende" wat in deze dingen te beproeven is, inderdaad niets anders bedoelt dan „het goede te behouden , en dus angstvallig u wacht voor „ieder soort van kwaad" — (want ook hiér schuilen adders onder het gras!) —, dan kunt gij er weldra véél, zéér veel aan te danken hebben, zoowel voor uzelf als — en dat telt toch zeker ook bij u mee? — voor anderen.

Gij kunt er bv. aan te danken hebben, dat gij voortaan het juiste midden weet te bewaren tusschen „ziekelijke preutschheid\ welke dood-zwijgt wat toch reeds lang aan de orde is om te worden besproken en behandeld óók in het openbaar! —, en tusschen wulpsche onkieschheid, welke zich verlustigt in het ontdekken van eigen en anderer schande, het wroeten in al wat vuil is en walgelijk. *)

Gij kunt er aan te danken hebben, dat gij voortaan een zuiverder maatstaf bezit voor uw denken en spreken, uw handel en wandel in een zaak van zulk 'n overwegend belang en van zulke vér-strekkende gevoigen als seksueele reinheid of onreinheid — met al wat er aan vast zit ,

*) Zeer kernachtig en juist is de uiting hierover van Dr. A. Kuyper, waar hij zegt: De hooge preutschheid, die het oor kwetst als er ook maar iéts van deze dingen wordt „gesproken, is in strijd met Gods Woord, in strijd met den practischen eisch van het leven, „en is maar al te dikwijls oorzaak geweest, dat het booze kwaad achter dit schild der

'.stilzwijgendheid rustig voortwoekerde".

Gelijke behartiging verdient echter het woord van George Elliot. „Streeft naar het hoogste, ook dan, wanneer gij laag afdaalt". Want dan alleen zal ons het laag-a a en, waartoe in de R.-L.-beweging de vreeselijke werkelijkheid maar al te vaak dwingt, niet tot een valstrik worden.