is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerk en Woord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk en Woord

Gezang 24 : 1 en 4.

Wet des Heeren.

Gelezen: Jesaja 40 : 1 —11.

Ps. 79 : 7.

Ps. 103 : 8 en 9.

Ps. 118 : 14.

Hebbende dan uwe zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zoo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit veigankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want alle vleesch is als gras, en alle heerlijkheid des menschen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, zijn bloem is afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

I Petr. 1 : 22-25.

Geliefden in onzen Heere Jezus Christus.

Deze dag is een dag van voorbereiding. En het is een dag van gedachtenis. Zal het goed zijn, dan moet de gedachtenis voorbereidend zijn. D.w.z. dan moet de gedachtenis ons dringen tot het geloovig schuilen bij den Heere, die ons in Zijn verbond Zijn trouw betoont. Dat is Avondmaal vieren. Opdat wij vastelijk zouden gelooven, dat wij tot dit genadeverbond behooren, nam de Heere Jezus in Zijn laatste Avondmaal het brood. Nu is de gedachtenisviering op dezen dag tot deze voorbereiding zeer geschikt. Want op dezen 31 en October gedenken wij aan de onwankelbare trouw des Heeren, die aan Zijn verbond ge-