is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedachtenis of een kort verhaal van het leven en de bekeering met eenige gedichtjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Sterk mij nu ook in den dood" „Want Uw goedheid, die is groot".

Geliefde kinderen groot en klein,

Wilt van mij gewaarschuwd zijn:

Houdt U aan Gods dierbaar woord

Daar hebt ge immers uit gehoord,

Dat er niemand zalig zal wezen

Dan die den Heere van harte vreezen.

Die wandelt in Zijn wegen goed

Met een ongeveinsd gemoed,

Met verzaking onzer zonde

En onz' vermeende gerechtigheid.

Die ons maar van God af leidt.

Maar dat wij steeds met onze zonde

Vluchten tot dat dierbaar bloed,

Van den Heere Jezus zoet.

Dan zullen wij God meer vereeren,

Als dat wij tot iets anders keeren.

God heeft maar één offer gegeven

Waardoor doode zondaars verkrijgen het leven,

Als zij maar voor Hem willen buigen

En ootmoedig'lijk betuigen,

Dat ze gansch verdoemelijk zijn

Want die wil Hij genadig zijn.

Een versje op het overdenken mijner diepe afhankelijkheid van den Heere. (Geschreven omtrent 86 jaren oud zijnde).

Toen sprak de Heere:

Ik roep U toe, Mijn lieve bruid Welhaast is al Uw zuchten u"it,

Ik zal Uw roodbeschreide oogen Met Mijne liefdehand afdrogen,

Want gij draagt in Uw gemoed Het teeken van Mijn dierbaar bloed.