is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilzame raad tot onderhoud van het leven, of De voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk; naar aanleiding van Gen. XLI: 55b

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ps. CXLII. Doch nu beginnen zij te zien, dat zij met al hunne ondervindingen altijd in zich zeiven eindigen. Nu gelooven zij, het moet verder met hen komen. De grond , waarop zij gebouwd hebben, moet weg, want nu beseffen zij de schadelykheid van het steunen op hunne eigene geregtigheid of gestalten, hoe weinig het ook ware, want jezüs moet het geheel en volkomen zijn in alles, of Hij is niets voor ons. Nu wenschen zij er eens toe te geraken om zich zeiven in jezus verliezen, en niet meer voor hunne, maar voor Zijne rekening te mogen zijn. Hoe ellendig zij dan ook zijn$ er moet verandering komen; zoo kan het niet blijven. Zij beginnen te kermen, meer dan ooit: och, Heer! och, wierd mijne ziel door U gered! Zij bieden zich zei ven aan: koopt ons en ons land! Stool ons maar van al het eigen af, en neem ons voor Uwe rekening. Wg willen eeuwig de Uwen zijn. Waarom zouden wij sterven? Wat voordeel is er uit ons bloed te halen ? De dooden zullen U toch niet prijzen, noch het graf U loven J Dit is nu het oogenblik van hunne redding. Nu zg hunne ziel bij het leven niet meer kunnen houden , nu komen eene losgemaakte en zich zelve overgevende ziel en een aannemende jezus by elkander. Dat overgeven van de ziel aan Hem kan beter ondervonden dan beschreven worden, M. H.! Dan worden zij ook waarlijk overgeplaatst uit hunne sterkte in de sterkte Gods , en komen voor rekening van dien Drieëenigen Verbonds-God. Nuleeren zij uit God, tot God werkzaam zijn. Vroeger werkten zij uit zich zeiven tot God. Nu moet de Heere hun eerst wat schenken, willen zy iets verrigten. Nu kunnen zy geen' enkelen zucht voor God doen, of de Heere moet het door Zijn' Geest in het hart werken. Zij leeren nu, dat zij niets kunnen uitgeven, tenzij het van Hem ontvangen hebbende. Nu heet het: uit Hem, door Hem, en tot Hem zijn alle dingen! Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid! Amen. Dat heilig zorgeloos, zoo in en door God te mogen leven, dat kan eerst regt de blijdschap voor