is toegevoegd aan uw favorieten.

Afscheidspredikatie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwaasheid der prediking zondaren te brengen tot bekeering, en zie zoo mocht ik dan ook 23 jaar al zuchtende in UI. midden verkeeren, zoodat ik dan ook moet zeggen: Eben Haezer: tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen. En zoo is dan heden het oogenblik aangebroken, om van u gel. Gem. als Leeraar afscheid te nemen, wij zeggen: als Leeraar, niet als Broeder in uw midden, dat wensch ik te blijven tot den dag mijns doods, en zoolang als de Gem. nog vacant is, en de Heere stelt mij nog in staat om iets te doen, dan hoop ik in alle liefde te helpen, tot dat de Heere weer u een Leeraar komt te schenken.

Mijne tekstwoorden dan voor deze ure, kunt gij vinden in het 4e boek van Mozes, (genaamd Numeri) Hoofdstuk 8, van vers 23 tot en met vers 26, alwaar het Woord Gods aldus luidt:

En de Heere sprak tot Mozes zeggende: Dit is het dat de Levieten aangaat; van vijf en twintig jaren oud en daar boven zullen zij inkomen, om den strijd te strijden in den dienst van de Tent der Samenkomste, maar van dat hij vijftig jaren oud is, zal hij van den strijd dezer dienst afgaan, en zal hij niet meer dienen, doch hij zal met zijne broederen dienen, in de Tent der Samenkomst, om de wacht waar te nemen; maar de dienst zal hij niet bedienen. Alzoo zult gij aan de Levieten doen in hunne wachten.

Nu zult gij wellicht zeggen: welk een vreemde tekst is dit, om daarmede als Leeraar afscheid te nemen, welnu ik wil u dan in het kort mededeelen, wat de oorzaak is van de keuze dezer onze tekstwoorden; zooals u allen bekend is ben ik in het vorige jaar 24 Mei 70 jaar geweest, nu had ik al lang met die begeerte in mijn hart geloopen, dat de Heere mocht geven, dat ik tot mijn 70ste jaar, als uw Leeraar in. UI. midden mocht arbeiden, en waar de Heere nu deze begeerte vervuld had, daar kwam