is toegevoegd aan uw favorieten.

Een advents- en kerstgroet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in drie groote afdeelingen: oude geschiedenis (— tot Karei den Groote -) de Middeleeuwen (- tot de ontdekking van Amerika en de Kerkhervorming —) en ten slotte de Nieuwere geschiedenis (— van Luther tot op onze dagen —) is in den grond eene intellectualistische, door het verstand uitgedachte verdeeling en zij is feitelijk onhoudbaar. Zij gaat van de grondgedachte uit dat de geschiedenis der menschheid eene gestadige ontwikkeling, eene evolutie van kwaad tot beter is, maar er is weinig oorzaak om in onzen verschrikkelijken tijd, met zijn ruw geweld en zijn onwaardigen rassenhaat, de kroon van voorafgaanden bloei en de voortzetting van voorafgaande glansperioden te zien.

Neen, wij gelooven aan een glansperiode aan het begin, aan een Paradijs, waarin God Zijn schepsel gelukkig en weltoegerust had neergezet, gevolgd door een droevigen, ontzettenden val, die een jammerlijke scheur in de stralende schepping getrokken heeft. En sindsdien is de historie der menschheid een gestadige nadering tot de herstelling, eene toebereiding van het uitverkoren volk Israël om in de volheid der tijden Zijnen Koning, den Hersteller der breuke te ontvangen en te begroeten.