is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kerstgeschenk aan de wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOFZEGGING

Wij loven u, o God! o Vader! Gij, wiens schoot den Raad des Vreêverbonds van eeuwigheid besloot. Gij geeft Uw eigen Zoon, ten Vorst en Eerstgeboren van 't volk, door smaad en kruis, tot zaligheid verkoren! Opdat aan 's hemels lof 't gebed der kerk zich huwe: het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid is uwe!

Ook uwe, o eeuwig Woord, Zijn uitgedrukte beeld! Verlosser, Schepper, Heer, en God uit God geteeld! Ja, Uwe is 't koninkrijk, Gij Bouwheer-zelf des huizes! Uw kracht verheerlijkt zich in 't smaadlijk zwak' des kruises! en 's Vaders Heerlijkheid, uit U gestraald, U eigen,

doet voor Uw Bethlehem zich alle heemlen neigen!

Wij loven U, o Heer! en God des heilverbonds!

o Vader van genade, o Koning God met ons!

O Trooster vol van liefde, o trouwe God der vaadren, die ook de kinderen vergunt tot U te naadren!

U, Vader, Zoon en Geest, God, drie en Eén te zamen,

zij 't rijk, de kracht en de eer, tot in geslachten. Amen.

DA COSTA.