Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders !

Over de geslachtsziekten en hare bestrijding wordt in onzen tijd veel geschreven, hetgeen bewijst, dat er over dit onderwerp veel wordt gedacht. Er bestaat zeker aanleiding voor deze vermeerderde belangstelling : de laatste groote oorlog heeft het aantal der venerische besmettingen merkbaar doen toenemen, met name in de oorlogvoerende landen, en deze toeneming heeft het gemoed verontrust. De groote bloei der wetenschappen en de sociale bovenstroomingen hebben de geestelijke ontwrichting niet kunnen voorkomen en daarmede kwamen de onrust en het gemis aan bezonkenheid. Wij moeten trachten aan dien storenden invloed te ontgaan en het onderwerp met een koel hoofd en nuchter overleg pogen te beschouwen.

Goede statistieken, die een wetenschappelijk betrouwbaar bewijs van de toeneming der geslachtsziekten zouden leveren, zal men tevergeefs zoeken, maar toch is er geen redelijke grond voor twijfel aan het feit als zoodanig. In Duitschland is de demobilisatie van het leger op onordelijke manier in haar werk gegaan en zonder dat er gelegenheid bestond tot het nemen van hygiënische voorzorgsmaatregelen. F i s c h e r acht zich gerechtigd de bewuste toeneming, met name die der syphilis, rechtstreeks af te leiden uit het groote aantal der patienten, die op het spreekuur van den arts komen en middellijk uit twee verschijnselen, die zich altijd voordoen waar de syphilis om zoo te zeggen endemisch is geworden, hetgeen reeds langen tijd in Bosnië en Zuid-Rusland het geval is. Deze verschijnselen zijn : le de familiaire besmettingen en 2e de toeneming van de extra-genitale primaire affecten.

Van die besmettingen in het gezin en de familie zijn ettelijke gevallen bekend, waarvan ik er één zal navertellen. Een meisje van 16 jaar werd met roseola en condylomata lata in het ziekenhuis opgenomen. De lymphklieren van de kaak en den hals waren rechts gezwollen en onpijnlijk, terwijl aan de rechter wang een licht atrophische plek zich bevond ter grootte van een linze, met gepigmenteerden rand. Uit de anamnese bleek, dat het kind daar ter plaatse door een mug gestoken was en toen de moeder de

Sluiten