Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 cm. tusschenruimte. Op het gynaecologen-congres te Berlijn in 1920 beschreef hij een methode, waarbij hij op 4 groote huidvelden bestraalde. Door de verbetering der Röntgentoestellen, waardoor hij bij meer dan 200.000 Volt-spanning kan werken, acht hij het mogelijk door 4 velden een voldoende dosis in de diepte te krijgen. Warnekros wijst er nadrukkelijk op de geheele dosis in zoo kort mogelijken tijd te geven, liefst in één zitting.

Zooals wij reeds opgemerkt hebben, werd oorspronkelijk algemeen voor diepte-therapie een aluminiumfilter gebruikt. Door Gausz en Lembcke (95) werd reeds in 1912 de absorbtie bij verschillende soorten filters en verschillende filterdikte nagegaan. Als meest doelmatig vonden ze 3 m.m. aluminium. Om de secundairstraling van het aluminium tegen te houden bevalen zij het gebruik van leer aan.

Door Wintz en Baumeister (105) werd een zinkfilter in de therapie ingevoerd. Ze vonden dat bij gebruik van 0.5 m.m. zink als filter op 10 c.ni. diepte een dosis dubbel zoo groot gegeven kon worden als bij het gebruik van een aluminiumfilter, zonder dat de huid er onder leed. Door Seitz en Wintz (106) werd in 1918 als filter l/2 m.m. zink gebruikt. Om de secundair-straling van het zink tegen te gaan namen ze tyg m.m. aluminium, terwijl ze den afstand tusschen filter en huid 10 c.m. namen. Later hebben zij om nog meerdere homogeniteit te verkrijgen als filter ï/2 m.m. zink -j- 4 m.m. aluminium gebruikt. Warnekros filtreert door 0.8 m.m. koper -f" 1 m.m. aluminium. Door de meeste radiologen wordt nu wel zink of koper al of niet in combinatie met aluminium als filter aangewend.

Door Rapp (107) werd er op gewezen, dat sommige tumoren, welke na radiumbestraling kleiner werden, op Röntgenstralen niet meer reageerden. Om nu de werking der Röntgenstralen meer gelijk te krijgen aan die van het radium gebruikt hij een filter van 3 m.m. zink. Een groot bezwaar hiervan is echter de veel langere tijdsduur om een voldoende dosis te verkrijgen.

Niettegenstaande de veel verbeterde filtreering der Röntgen-

Sluiten