Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

darmulcera en necrose der darmwand zag, zoekt echter de oorzaak in een fout in de techniek. Dit kan zijn een te zwak filter, waardoor de huid met de daaronder liggende lagen alsmede de darm aangetast wordt. Een andere oorzaak is echter het te dicht op elkaar liggen der huidvelden, waardoor vooral bij magere patienten, dicht onder de huid een kruising der stralenbundels en daardoor een overdoseering plaats vindt, welke de darm aantast. Daar echter het verschil in stralengevoeligheid tusschen het carcinoom en het gezonde darmslijmvlies groot genoeg is, hoeft men bij een goede techniek en juiste doseering geen darmbeschadiging te krijgen. Volgens Seitz en Wintz (102) bedraagt de dosis, welke de darm aantast, 140% der huiderytheemdosis, dus 30% meer dan de carcinoomdosis, welke 110% bedraagt.

Door Haret en Grunkraut (114) is onlangs ter beveiliging der dunne darm bij fibromyoom-bestraling een methode aangegeven, waarbij zij de patiënt in ligging van Trendelenburg en in knie-elleboogligging bestralen. Hierdoor is dus de afstand der bestraalde huid tot de darmen grooter.

Ernstige aandoeningen der blaas door uitsluitend Röntgenbestraling zijn nooit waargenomen.

Wij komen nu tot de vraag: „Wat zijn de resultaten, die tot nu toe met de stralentherapie bij baarmoederkanker bereikt zijn?" Het antwoord hierop is niet zoo eenvoudig, daar de verkregen resultaten en ook de waardeering der stralentherapie, vooral waar het de operabele gevalen betreft, zeer uiteenloopen.

Wat betreft de inoperabele gevallen, mag men wel zeggen dat hierbij geen enkele therapie beter resultaten geeft, dan de stralenbehandeling. Al is hier ook in vele gevallen geen duurzame genezing te verkrijgen, toch wordt algemeen een vermindering der klachten en vaak een verlenging van den levensduur waargenomen. De volgende tabel, ontleend aan Kehrer (52), welke uitsluitend inoperabele gevallen betreft, geeft weer, wat hierbij in verschillende klinieken is bereikt.

Sluiten