Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anatomen bleven er zich nog eenigszins mee bemoeien, zonder ecbter veel nieuws te brengen.

Winslow 15) voert den naam van „petit pancreas", in, d.i. „une espèce d'allongement en bas collé sur la portion suivante de 1'intestin.... a 1'endroit oü elle est attachée a la courbure du duodenum." Men begint ook veel te schrijven over den uitvoergang, al of niet gesteund door eigen onderzoek. Santorini vermag zijn naam te binden aan een bestendig voorkomende, tweede en kleinere uitvoerbuis, welke weliswaar ook reeds door anderen was opgemerkt maar overigens vrijwel onbesproken bleef. Zelfs na het verschijnen der in 1775 door Girardi 16) bezorgde platen van Santorini bleek nog geruimen tijd die constante, tweede buis voor velen min of meer een toevalligheid te zijn. Zoo bijvoorbeeld vatte Meckel ") (1820) dezen gang op, en ook Tiedemann 18), die omstreeks dienzelfden tijd eveneens onderzoekingen aangaande het pancreas deed, was van meening, dat normaliter bij den mensch slechts een uitvoerweg was. Cruveilhier w) (1833) geeft toe, dat twee uitvoerbuizen toch niet zoo heel zeldzaam te vinden zijn. Eerst Verneuil (1851) is weer overtuigd van het steeds voorkomen van twee, al wordt de tweede tak door hem dan ook beschouwd als „une branche récurrente qui a pour but de recueillir tous les canaux

qui auraient peine a se jeter isolément dans le gros conduit "

Ook Henle (1866) meent, dat de tweede tak dien hij nog al dikwijls bij het duodenum zag afgesloten, tamelijk vaak als een eenvoudige tak van den hoofdgang is op te vatten. Schirmeh 5) (1893) daarentegen schreef in zijn Inaugural Dissertalion: „Den Eindruck, dass der Zebengang nur einen Zweig darstellt, der sein Sekret in den Hauptgang zuriickergiesst, selbst bei eigener geöffneter Papille, erhielt ich nicht. Im Gegenteil, es machte mir stets die Weite des Ganges und die leicht durchgiingige accessorische Papille eine regelmassige Benutzung derselben klar; Einspritzungen von Wasser und Milch liessen in vielen Fiillen ein gerade so leichtes Ausfliessen aus der kleineren Papille wie durch den Hauptgang zu." Hij baseerde deze meening op het onderzoek van zes en vijftig zoogenaamde normale gevallen, waaronder hij dan verstaat een pancreas met den ductus choledochus en den ductus Wirsüngiönus beneden, den ductus Santorini met aparte opening boven. Het was voor de toenaderingsmogelijkheid tusschen Claude Bernard eenerzijds en zijn aanvankelijke bestrijders anderzijds een heele vooruitgang, dat Bernard toevallig die tweede uitmondingsplaats opnieuw als het ware ontdekte en daardoor de vele tegenstrijdigheden in de resultaten van de onderzoekers konden worden opgehelderd. Want met twee functioneerende buizen aan te

Sluiten