Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daartoe verkeere in de meest gunstige omstandigheden, d.w.z. bij magere menschen met een slappen, soepelen buikwand, welke een diep doortasten zonder noemenswaardigen weerstand toelaat, bij enteroptose. Op deze wijze heb ik eenige malen zonder eenigen twijfel het pancreas gevoeld en kon dit later nog controleeren. Zelfs is door sommigen een bewegelijkheid van het pancreas gepalpeerd uo). Deze verschuifbaarheid werd zelfs in zeer sterke mate aangetoond bij sommige gevallen van tumoren van het pancreas 1U), Klemperer 112) kon zelfs in zijn geval een respiratore verschuifbaarheid vaststellen. Ofschoon dit een tegenspraak schijnt, toch is een abndrmaal pancreas in de meeste gevallen niet af te tasten en wel door de dan veelal aanwezige pijnen die een goede palpatie verhinderen of ook door de min of meer sterke spierspanning. Alleen groote uitgroeiingen, cysten, tumoren, worden niet al te moeilijk toegankelijk, een enkele keer ook het gedeeltelijk of in zijn geheel vergroot orgaan als zoodanig wanneer althans de pijnen of de defènse musculaire hebben nagelaten hun belemmerende functies uit te oefenen. In de literatuur is meermalen vermeld, dat de spierspanning bij een acute pancreatitis minder intens is dan bij een algemeene peritonitis met zijn plankharden buik. Ook mij viel dit wel op ; waar echter dit laatste door mij ook enkele malen bij een pneumococcenperitonitis is waargenomen, kan ik, aan een dergelijk overigens toch al subtiel differentieel-diagnosticum, geen waarde hechten.

Maar ook bij geopenden buik kan de palpatie en zelfs het gezicht tot geheel verkeerde gevolgtrekkingen leiden en het zij hier nog eens met nadruk gezegd, hoe reeds destijds Pratt er op wees, dat een bijv. hard aanvoelend pancreas nog volstrekt geen ziek pancreas behoeft te zijn, tenminste in morphologischen zin. Het histologisch onderzoek van het pancreas van een mijner proefdieren, waarbij het horizontale deel zacht-rose gekleurd was en gewoon aanvoelde, daarentegen het duodenale deel bleek zag en duidelijk steviger was bij betasting, gaf eveneens geen enkel verschil.

Om de tastgewaarwording nog beter te benaderen, is het noodzakelijk, dat zoo mogelijk dient te worden uitgemaakt of

Sluiten