Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ruimte begrensd door de mediaanlijn en de horizontale lijnen door de uiteinden der 8e en 9e rib. (Zie fig. 3).

Geen dezer aangegeven „pancreaspunten" bleek mij evenwel een groote practische waarde te bezitten; het eenige wat deze talrijke palpatieoefeningen mij hebben geleerd is, dat een pijnuiting door druk met den vingertop in verticale richting onmiddellijk rechts van de mediaanlijn en een of twee vingerbreed boven den navel bijna steeds in verband staat met een ulcus duodeni.

Ook de radiologie heeft men aangewend ter verduidelijking van de diagnose. Bij pancreatitis laat zij in den steek, zeide reeds destijds Pel. Over de meer chronische aandoeningen loopen de meeningen nog al uiteen. Aan Pförringer 113) is het gelukt een pancreassteen op de gevoelige plaats vast te leggen. Toch zij men hier met de diagnose voorzichtig. Bij een mijner patienten, die leed aan een ernstige pancreasinsufficientie en tevens pijnaanvallen had welke geheel het aanzien hadden van pancreaskolieken, werden schaduwtjes op de plaat gevonden. Deze bleken later hun oorsprong te hebben gehad in deels verkalkte tuberculeuse mesenteriaalklieren. Mac. A. Eccles 114) zag, dat een carput-carcinoom een schaduw op de Rüntgenplaat gaf. K. A. Heiberg 11S) vond bij zijn carcinoomgevallen echter weer nooit een positief resultaat.

Theoretisch is echter het althans indirecte fotografeeren der tumoren zeer wel mogelijk waar zij immers liggingsveranderingen van het colon transversum of instulpingen van de maag bijv. kunnen bewerkstelligen. Dat de radiologie echter in deze gevallen een zgn. vroegdiagnose kan geven moet ten sterkste ontkend worden, misschien is er met het aanleggen van een pneumoperitoneum meer te bereiken, maar hier is de techniek nog niet ongevaarlijk. Schlesinger 11G) voelde bij een twee en veertigjarigen man links boven den navel een klein niet scherp omschreven gezwel. Radiologisch werden in het tijdsverloop van twee jaren dertien opnamen gemaakt welke telkenmale op dezelfde plaats aan de groote curvatuur een op medullaircarcinoom sterk verdachte uitsparing vertoonde. Tenslotte (N.B!) „gewann die Annahme

Sluiten