Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eines extraventricularen Tumors, dessen Lage im Zusammenhalt mit der ziemlich typischer» Anamnese, deutlich auf das Pankreas hinwies, sehr an Wahrscheinlichkeit." .... (N. B!) Een weinigje sneller, gelukkig, — en ook meer zeker — ging de waarschijnlijkheidsdiagnose bij een groot pancreasgezwel, een kinderhoofd groote cyste. De maag was hierdoor sterk naar links en naar beneden verdrongen en vertoonde een zuivere enkelvoudig gebogen afscheidingslijn.

Nog veel meer in geestdriftige termen vervat beschreef A. Albu117) het „karakteristieke" van het Röntgenbeeld(I) „Schon bei der Durchleuchtung — jawel! — konnte in den neueren zur Beobachtung gekommenen Fallen sofort, die Diagnose gestellt werden."

Veel meer echter, en dit ligt ook eigenlijk voor de hand, al bracht ook hier de plaat wel eens een zeer onverwachte teleurstelling, spreekt het Röntgenbeeld in die gevallen waarbij een penetreerende maagzweer in lever of pancreas tot een extraventriculair gelegen abnormale holte geleid heeft. Haudek en later ook Faulhaber 11S) hebben de waarde hiervan het eerst naar voren gebracht. Zoo kon Bacher119) o.m. bij drie gevallen de radiologische waarschijnlijkheids-diagnose stellen — door operatie bevestigd — van een ulcus penetrans curvaturae min. in het pancreas. De nis-literatuur is thans zeer uitgebreid en bevat zeer veel belangwekkends. Ook ik kon bij twee mijner patienten (N°. 6, 7) met klinisch duidelijke pancreasafwijkingen de diagnose door Röntgenonderzoek verstevigen en later ook operatief laten bewijzen van een diep in het pancreas ingevreten maagzweer. De fotos (fig. 4, 5) geven dit zeer goed aan. De plaats van de nis is zelfs frappant overeenkomstig. Bij een derden patiënt, den heer Sm., met wederom dezelfde verschijnselen, kon ik geen nadere bevestiging krijgen, daar deze z:ch aan de voorgestelde operatie onttrok.

Püschel — Fortschr. d. Röntgenstr. 27 H. 5, 1921, — meent op grond van de casuïstiek en eigen waarnemingen de volgende röntgenologische teekenen bij pancreasaandoeningen aan het maagdarmkanaal op den voorgrond te mogen stellen: kleine, hoogliggende maagschaduw — uitbochting der kleine curvatuur

Sluiten