Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lapjes zien, reeds oppervlakkig bekeken, leemkleurig, andere weer rook- tot zwartgrijs. Op doorsnede is het deels haemorrhagisch doordrenkt met dunvloeibaar bloed, daartusschen valt het talrijke interacineuse vetweefsel door den stearine-achtigen glans zeer op; andere plaatsen van het weefsel vertoonen zich wankleurig bruinachtig verweekt. Een microscopisch onderzoek wordt helaas weer niet vermeld. Ofschoon het er niet uitdrukkelijk bij vermeld is, meen ik ook hier afwezigheid van glucosurie te mogen aannemen. De urine blijkt nl. nauwkeurig te zijn onderzocht: „Urin wenig Eiweiss, kein Blut, viel Indican, viele Epithelien und hyaline Cylinder..."

X. v. Beck-Wagner. Haemorrhagie, necrose, lipomatose en vetweefselnecrose van het pancreas. Duur der observatie vier dagen.

Op den bodem van de bursa ligt het zwart gekleurde pancreas, dat week en deels doortrokken is met witte, stearineachtige vlekken. Op doorsnede is het in zijn geheele uitgestrektheid necrotisch geworden; slechts een kleine plaats in het caput schijnt nog vrij. Tusschen de enkele pancreaslapjes oud, geronnen, verkleurd bloed.

Microscopisch: In het caput in de betrekkelijk nog goed gebleven plekjes kleuren de kernen zich nog goed met de gewone kernkleuringsmiddelen; in de overige gedeelten is dit verloren gegaan. Het interstitieele bindweefsel is weinig vermeerderd. De vaten zijn deels tot berstens toe gevuld met roode bloedlichaampjes; de vaatwanden zijn verdikt. Sterke vetinfiltratie in het orgaan; enkele lapjes zijn zelfs door vetweefi_el vervangen. Op vele plaatsen ziet men typische vetweefselnecrosen waaromheen een verdikt golfvormig bindweefsel. Het geheele weefsel, vooral ook in de tusschenruimten der acini, is met oranjegeel tot zwart gekleurd fijnkorrelig bloedpigment dicht bezaaid.

De urine vertoonde spoortjes van eiwit en heeft een hoog S. G. Andere bijzonderheden worden er niet van vermeld.

XI. Kronhbimer. Kleine haemorrhagie'èn en vetweefselnecrose van het pancreas. Duur der waarneming zeven dagen. Vetweefselnecrosen. Het pancreas is bijna geheel en al doortrokken met vetweefsel necrosehaarden. Microscopisch: In het pancreas liggen de vetweefselnecrosen bijna uitsluitend in het interlobulaire en interacineuse bindweefsel; op vele plaatsen versche bloedingen. Als resten van oudere bloeduitstortingen bevindt zich op vele plaatsen korrelige en diffuse bloedkleurstof van een hel-geele en bruinachtig-geele tint. De lumina van vele venae pancreaticae zijn verstopt door georganiseerde thrombi.

Sluiten