Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmogelijk gemaakt. Daarbij werd vooral getracht de hond steeds zoo rustig en kalm mogelijk te houden in een voor hem zeer bekende en aangename omgeving. De hang- of steuntoestellen zooals bijvoorbeeld Abderiialdex aanwendt, vond ik dan ook minder goed. Pas nadat het dier zoo eenige dagen gewend was, werd met de eigenlijke proeven begonnen.

Het pancreasvocht, op die wijze opgevangen, was zeer gemakkelijk te meten; dieetinvloeden, ook hongertoestanden, waren eveneens licht na te gaan. Het verkregen vocht, bij de verschillende proeven, was een licht opalesceerende, overigens heldere licht kleeverige vloeistof, in opalescentie bij de verschillende opnamen slechts weinig van elkander verschillend, en van een alkaliciteit welke varieerde tusschen 0.86 en 0,69 per 10 ccm. versch pancreassap, getitreerd met Yio n- zoutzuur en phenolphtaleine als indicator.

Reeds Pawlow (l.c., bldz. 162 ff.) had er opgeVezen, dat het pancreas niet geheel en al afhankelijk was van de maagsecretie, speciaal van het zoutzuur, al zou dit laatste dan ook verreweg het beste prikkelingsmiddel zijn. Deze betrekkelijke onafhankelijkheid is inderdaad juist; zij werd door anderen eveneens opgemerkt en ook mijn proefdier bewees het op overtuigende wijze. Men behoefde het hongerende dier slechts wat voedsel, liefst vleesch waar het dol op was, voor te houden om reeds na een, hoogstens twee minuten een duidelijk versnelde afscheiding uit de fistel te zien tot stand komen. Dit feit is voor die onafhankelijkheid bewijzend, wanneer men op grond van de proeven van Pawlow mag aannemen dat de latente periode van de maagsapafscheiding minstens vier en een half a vijf minuten lang duurt. De betrekkelijke onafhankelijkheid van het zoutzuur van de maag bleek mij ook bij den mensch aanwezig te zijn, immers niet zoo heel zelden kon ik bij patienten met een duidelijke achylie van de maag toch nog een rijke fermentafscheiding door het pancreas constateeren, maar hierover ter anderer plaatse.

Het pancreas heeft dus niet alleen een niet altijd van de maagwerking afhankelijke vermeerderde afscheiding, het is —

Sluiten