Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet men het eens zijn met Stepp 172), als deze zegt, dat in ieder geval bij Achvlie een gewichtig stimulans voor de secretie uitvalt.

Wohlgemuth, Glaesner en Popper, Holsti, Lönnqvist e. a. troffen bij den mensch, geheel in overeenstemming met hetgeen Pawlow en Becker bij dieren hadden gevonden, een remmende werking op de secretie aan met bicarbonas natricus en dit niet tengevolge van een eventueele neutralisatie van het maagzuur maar ook als zoodanig. Merkwaardig is, dat Worobjeff 173) bij honden met een pancreasfistel door intravenense toediening van alkaliën iets anders zag optreden. Gemakkelijk oplosbare alkaliën veroorzaakten een zwakke en snel voorbijgaande vermeerdering, de moeilijker oplosbare aardalkaliën een sterke en lang aanhoudende vermeerdering van de secretie.

Behalve zoutzuur, is ook vet en in niet al te sterke concentratie alcohol een secretieaanzettend middel. Volgens Schmidt zetten ook alle middelen, welke bloeddruk verlagend werken, de pancreassecretie aan, terwijl omgekeerd bloeddrukverhoogende middelen, speciaal het adrenaline, een remmende werking uitoefenen.

Specerijen, zooals mosterd en peper, werken volgens Schirokich en Pawlow prikkelend. Holsti vond met peper bij zijn patiënt in het derde uur een duidelijke vermeerdering, misschien wel indirect door de vermeerdering van het maagsap.

Wat de medicamenten betreft het volgende. Uit de onderzoekingen van Bylnia en Smirnow 174) zou blijken, dat het atropine de secretie als zoodanig onbeinvloed laat maar daarentegen het fermentgehalte aanzienlijk gaat verzwakken. Bij groote tienvoudige doseering echter treedt bij den hond volgens Modrakowski 174) e. a. een zeer sterke secretievermeerdering op. Glaessner en Popper zagen bij den mensch na 0,002 gr. sulfas atropini subcutaan een vermindering, gedeeltelijk zelfs een totale remming welke een uur aanhield. Analoog werken de met atropine verband houdende middelen, zooals bijvoorbeeld het duboisine. De werking zelf moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan een vagusverlamming. Van de medicamenten die

Sluiten