Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen des te meer aan den dag, naarmate het inzicht door uitbreiding van kennis wordt verdiept.

Het onderzoek van Reichebt en Brown schijnt de zaak iets verder te brengen in zooverre, dat daardoor uitwendig waarneembare soortverschillen teruggebracht worden tot verschil in chemische structuur. Hierbij wordt dan echter stilzwijgend verondersteld, dat verschil in chemische structuur en soortverschil als gelijkwaardig zullen worden beschouwd, waarbij dan toch ook weder de moeilijkheid zal opduiken, hoe groot dat verschil in chemische structuur zal moeten wezen.

Wil men voor de bacteriën zich op hun standpunt plaatsen, dan blijft voorloopig alleen de biologische methode der complementbinding beschikbaar en de anaphylaxie-proef; over andere methoden om bacterieeiwit te onderkennen beschikt men heden ten dage niet.

Maar dan zal men zich ook dadelijk moeten herinneren, dat alle biologische werkwijzen quantitatief moeten worden uitgevoerd (50), waaruit blijkt, dat ook dit een vraagstuk wordt van meer of minder, zoodat ten slotte de moeilijkheid slechts verschoven is. Het is de betrekkelijkheid van het grensbegrip, dat tegelijk onderscheid stelt en opheft, hetwelk hier aan den dag treedt, en waaruit van te voren te voorspellen valt, dat men slechts door een overeenkomst uit de impasse zal kunnen geraken.

Wat de soortbepaling bij vibrionen betreft, komt het mij het meest practisch voor de complementbinding te laten beslissen, waarbij dan, hetgeen hierboven omtrent de beoordeeling der resultaten is gezegd, in het oog moet worden gehouden.

Sluiten