Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wond voor het eerst een half uur per dag bestraald met electrische gloeilampjes, waarvan een zestal bevestigd waren in een met asbest bekleeden boog. De volgende dagen werd zij op deze wijze een uur behandeld, later twee maal daags een uur. De temperatuur in den boog wisselde hierbij van 40—50°.

6 November was er reeds een belangrijke verbetering in het uiterlijk van de wond te zien; deze verbetering hield ditmaal aan, en 1 December, een maand na het begin van de behandeling, was de wond volkomen genezen. Recidief is niet opgetreden. (Mei 1921).

Het succes van deze bestraling leidde er toe verschillende andere wonden als brandwonden, ulcera cruris, defecten na uitsnijden van necrotische huidstukken, op dezelfde wijze te behandelen. Het resultaat was over het algemeen gunstig. In een enkel geval werd een dergelijk verrassend effect bereikt als bij Dirkje, soms bleef het succes geheel uit. De studie van deze quaestie deed duidelijk uitkomen, hoe noodzakelijk het is, een objectieven maatstaf te hebben bij de beoordeeling van de uitwerking eener behandelingsmethode. Zelfs in de zeer sprekende gevallen kan men niet meer dan een indruk krijgen, welke voor een groot deel afhangt van het temperament van den beoordeelaar en diens al of niet welwillend standpunt tegenover de methode.

Het was bekend, dat door Carrel in zijn „Traitement des Plaies infectées" een weg aangewezen werd om tot een zuiverder maatstaf in deze materie te komen. Hij bepaalde het oppervlak van de te bestudeeren wonden, voorspelde daaruit volgens een wetenschappelijke methode, hoe de genezing behoorde te verloopen en vergeleek nu de werkelijke genezing onder een bepaalde behandeling met de als norm door hem gevondene.

De in bovengenoemd boek gegeven aanwijzingen zijn echter ten eenenmale onvoldoende om zijn werkwijze te kunnen navolgen. Een duidelijker inzicht wordt in deze zaak gegeven door Prof. Storm van Leeuwen in zijn „Indrukken van een studiereis in Amerika", maar wanneer men werkelijk tracht, met behulp hiervan in een concreet geval de ideale genezing te bepalen, dan stuit men op onvoorziene bezwaren.

Toch is het zonder meer duidelijk, dat langs dezen weg in-

Sluiten