Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De genezingssnelheid is evenredig met de grootte van het defect, maar niet volkomen. Ze neemt langzamer af, dan de grootte van de wond.

Waarde van De waarde van de contractie en de epitheelvorming voor de de contractie wondgenezing blijkt uit het volgende:

en de epitheel- Wanneer een wond geneest en verandert in een litteeken, vorming van de zijn daarbij twee factoren in het spel, nml. de vorming \an grawondgenezing. nulaties met daarop volgende samentrekking waarbij de weerstand der omringende weefsels overwonnen moet worden en de vorming van jong epitheel.

Carrel stelde zich ten doel de rol, die elk dier beide factoren vervulde, te waardeeren. Daartoe werd iedere 4 dagen niet alleen het oppervlak van de wond gemeten, maar ook dat van het gebied, gelegen binnen de grenslijn van normale huid en nieuwgevormd litteeken. Dit is slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk. Meestal is de grenslijn veel te onduidelijk, om zonder groote fouten zijn verloop over te teekenen, wat de eerste eisch is voor het bepalen van het oppervlak. In het dier-experiment werd daarom de oorspronkelijke wondrand, d.i. dus de latere grens van normale huid en litteeken, getatoueerd, zoo bleef een nauwkeurig overteekenen gedurende het verloop van de genezing mogelijk.

Het verloop van beide oppervlakken werd daarna grafisch voorgesteld; de afstand tusschen beide lijnen geeft telkens de grootte van het reeds gevormde litteeken aan.

Wanneer men de grafische voorstelling in het Journal of exper. Medicine 1916, blz. 444 bekijkt, ziet men, hoe den eersten tijd de beide lijnen zich niet van elkaar los maken, maar tesamen steil naar beneden gaan. Dat wil dus zeggen, dat in dit geval gedurende die periode de snelle verkleining van de wond uitsluitend berust op contractie, terwijl nog in het geheel geen epitheel gevormd is.Daarna komt er een afstand tusschen beide krommen: het epitheel gaat woekeren, er ontstaat een litteeken. Beide lijnen naderen het nulpunt, dat door de

*) De vraag is gewettigd, of het waarschijnlijk is, dat in de eerste dagen het nauwelijks gevormde granulatieweefsel zoo zal schrompelen en of hier niet een andere factor in het spel is.

Sluiten