Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruimten t, t', t" enz. berekent, en daarbij t = t' = t" = T

stelt, dan krijgt men achter volgens:

S" = S' x [1 —i (t' + 1/7+T)]. T(S,, = t.

S'" = S' X [1 — i (t" + l/t" +T)J. T(S„} = t + f.

Sn = Sn — 1 X [l — i (tn — 1 + ' tn — l -+- T)l, T,q . =

/ ,/ * n ~''

= t+ t' + t". . . + tn —2

Andere for- Volledigheidshalve moet nog vermeld worden, dat de tot nu mules voor de toe besproken formule niet de eenige is, die het verloop van de wondgenezing. wondgenezing weergeeft.

Lecomte du Nouy zelf geeft nog een drietal andere; theoretische lijnen, volgens deze formules geconstrueerd, kunnen ook als maatstaf dienen voor de beoordeeling van een genezing.

De afleiding ligt op het gebied der hoogere wiskunde. De eerste van de bedoelde formules is:

T = K, loge|° + 2 K2 (l/Sn -KS)

waarin K, en K2 constanten zijn.

De beide andere hebben twee merkwaardigheden. Ten eerste zijn dit formules, die het verloop van de geheele lijn weergeven, terwijl de tot nu toe besprokene slechts van toepassing waren telkens op een klein deeltje (vandaar ook dat men de theoretische lijn in kleine gedeelten moest berekenen, om een bruikbaren uitkomst te krijgen).

De tweede bijzonderheid is, dat van deze formules de eerste weergeeft het aandeel, dat de contractie heeft op de genezing, terwijl de tweede de geheele genezing vertegenwoordigt.

Het zijn:

- KT

(1) S = So e , .

- K (T + A_)

(2) ST = S0 e y 2P'

ST , S0 en T worden door waarneming vastgesteld, en hieruit K berekend, e is het grondtal der natuurlijke logarithmen. De gevonden waarde van K kan dan dienen voor de verdere theoretische gegevens der wond.

Sluiten