Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve door Lecomte du Nouy werden nog formules voor de wondgenezing gevonden door Jaubert de Beaujeu. Deze luiden:

Log Nep S = — A t -(- log Nep S0

Log Nep A = yC6 t -f- log Nep Aq

S0 is de beginoppervlakte, S de oppervlakte na t dagen, A en zijn constanten, die de gegeven wond karakteriseeren.

Theorie van jren ander Fransch onderzoeker, A. Lumière, is tot opvatA. Lumière. tingen gekomen, welke volkomen in strijd zijn met alle boven beschreven theorieën. Hij verwerpt de formules van du Nouy en Jaubert de Beaujeu geheel, omdat daarbij de snelheid van genezing afhankelijk is van de grootte van het oppervlak. Het aantal vierk. centimeters oppervlak, dat per dag verloren wordt is volgens hem slechts van secundair belang. Het hangt af:

1. van de grootte van de wond;

2. van de werkelijke genezingssnelheid, d.w.z. de activiteit, waarmee een wond naar herstel streeft. Hierop kunnen allerlei invloeden zich doen gelden, als gestel en leeftijd van den patiënt, plaats van de aandoening, wijze van behandeling, graad en geaardheid der infectie.

Daarom neemt hij een lengtemaat, geen oppervlaktemaat voor de bepaling der genezingssnelheid en komt tot de conclusie, dat de genezingssnelheid uitgedrukt kan worden door de dagelijksche afname van de breedte. De lengte is van geen belang; de lengtevermindering wisselt in verband met den vorm van de wond. Evenals Carrel bewees hij, dat de omtrek geen beteekenis had; hij bepaalde die öf met den curvimeter, öf door den omtrek met spelden te beprikken en daar een draad om te leggen. Hij bestudeerde 84 wonden bij patienten van 20—30 jaar, die geen constitutie-afwijkingen of bijkomstige aandoeningen vertoonden. Wonden, die in verbinding stonden met sequesters of waarbij trophische stoornissen in het spel waren tengevolge van vaat- of zenuwlaesies werden uitgesloten. De behandeling tijdens het onderzoek bestond in een verband van gaas, waarbij de onderste laag gevormd werd door wijdmazige tulle, gedrenkt in vaseline. Dit diende om het kleven te voorkomen.

Sluiten