Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij elke verbandwisseling werd de wond in fijne druppels bespoten met de volgende antiseptische oplossing:

R. Jodoform

Phenol aa 10,

Geraniol 20,

Alcohol 100,

Aether ad 1000.

Hij bepaalde nu dagelijks de afname in lengte, breedte, oppervlak en omtrek en kwam daarbij tot de volgende conclusies.

1. De gemiddelde breedte-afname van een niet-geinfecteerde, antiseptisch-verbonden wond is constant en wel bij de door hem uitgekozen leeftijdsgroep 1,04 m.M. per dag.

2. De absolute snelheid van cicatrizatie is constant en verandert niet tijdens de genezing.

Een compromis tusschen de opvattingen van Carrel en Lumière is practisch niet wel mogelijk. Indien men theoretisch den sluitingsdatum van eenzelfde wond volgens beider methoden vaststelt, vindt men in den regel bij die van Lumière een veel korter genezingsduur.

Hoewel a priori niet uit te sluiten is, dat met zijn behandelingswijze wonden sneller genezen, dan met die van Carrel, en dat hierop voor een deel hun verschillende uitkomsten berusten, krijgt men toch den indruk, dat Lumière niet voldoende waarde hecht aan de wijze, waarop de formule van Carrel tot stand gekomen is. Deze is door een wiskundige uit een zeer groot empirisch verkregen materiaal geconstrueerd en bleek practisch te voldoen.

Het bezwaar, dat de grootte van de wond als zoodanig invloed heeft op de genezingssnelheid indien men deze in een oppervlaktemaat uitdrukt, is op zich zelf volkomen juist (zie blz. 65), maar practisch levert dit geen bezwaar op, indien men wonden van gelijke grootte vergelijkt.

Wat Lumière verstaat onder „breedte van een wond" is ook niet duidelijk, zoodra men een onregelmatig gevormd defect voor zich heeft.

Sluiten