Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. EIGEN ONDERZOEKINGEN

Carrels methode van wondcontrole bestaat uit: vergelijking van de door geregelde meting verkregen genezingskromme met een theoretisch geconstrueerde, en het bestudeeren van de bacteriologische conditie, waarin de wond verkeert. Volgens deze principes werden alle in den laatsten tijd klinisch behandelde wonden door mij onderzocht. Verschillende komen voor een nadere bespreking niet in aanmerking, omdat het eenigen tijd duurt, voordat men zich op de techniek voldoende ingesteld heeft. Bovendien werd verscheidene malen duidelijk, dat de wond niet geschikt was voor het doel, omdat een bijkomende omstandigheid de genezing belemmerde; een diepliggende sequester onderhield bijv. de ettering en maakte het bereiken van de chirurgische steriliteit onmogelijk.

Daarom heb ik er van af gezien, een statistiek te maken, welke noch omtrent de waarde der onderzoekingsmethode, noch omtrent de gevolgde behandelingswijze een voldoend aantal gegevens zou kunnen verstrekken. Hier worden slechts die gevallen vermeld, die mij iets bepaalds geleerd hebben.

Achtereenvolgens zullen besproken worden de ziektegeschiedenissen van deze patienten; vervolgens de toegepaste therapie, welke in hoofdzaak bestond in open wondbehandeling, eventueel onder toepassing van licht en warmte terwijl sommige wonden chemisch gedesinfecteerd werden met behulp van Carrels chlooramine T. pasta.

Vervolgens zal de techniek van de methode behandeld worden en ten slotte eenige theoretische problemen, welke bij de toepassing rezen.

Waarnemin- De patienten, welke voor dit onderzoek de belangrijkste gen aan het gegevens verstrekten, waren:

ziekbed. Mej. B., oud 34 jaar. Patiënt werd den I7en December 1920

ernstig gebrand aan den rechter bovenarm. Het resultaat was

Sluiten