Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet worden nagegaan, aangezien dan het kalium verwijderd zou moeten worden. Maar hiermede zou tegelijk de automatie, die in onze proeven als indicator wordt gebruikt, verloren zijn gegaan. Een verdere uitbreiding zou aan het onderzoek gegeven kunnen worden, door het strontium, dat het calcium in de Ringersche vloeistof kan vervangen, in plaats van het calcium te gebruiken. Dit was echter niet noodig, aangezien Jolles ') terzelfdertijd, dat door mij de balanceering van het calcium werd nagegaan, de vriendelijkheid had het strontium in dezelfde richting te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de verschillende paragrafen aan den voet der bladzijde genoemd.

Ook de bij de verschillende proeven optredende moeilijkheden zullen daarin worden behandeld.

§ 2. Het onderzoek van het uranylnitraat.

Het uranylnitraat U02 (N03)2 is een zout, dat zich in oplossing splitst in positief geladen U02 ionen en negatief geladen N03 ionen. De oplossing van uranylnitraat reageert zuur en indien aan deze oplossing een alkali wordt toegevoegd ontstaat een neerslag van uranaten (H2 U2 07 ), dat weer in zuur oplosbaar is. Bij het oplossen in de Ringersche vloeistof is het daarom van het grootste belang om na te gaan, of er werkelijk een neerslag van eenige beteekenis gevormd zou worden. De Ringersche vloeistof reageert zwak alcalisch, zoodat die mogelijkheid niet geheel uitgesloten was. Herhaalde malen is het echter gebleken, dat indien kleine hoeveelheden uranylnitraat, die in physiologische proeven gebruikt worden, eenige dagen in de Ringer'sche vloeistof verbleven, van neerslaan geen sprake was. In die gevallen kwam het dus niet tot de vorming van uranaten in merkbare hoeveelheid, want al zouden die in den beginne in de vloeistof gesuspendeerd kunnen blijven, gedurende eenige dagen is dit onmogelijk. Aangenomen mag dus worden, dat in de Ringersche vloeistof werkelijk uranylionen aanwezig zijn en practisch gesproken ongeveer in een hoeveelheid correspondeerende met de toegevoegde hoeveelheid.

Wanneer na toevoeging van het uranylnitraat bleek, dat de reactie van de vloeistof niet meer dezelfde was als die van de oorspronkelijke Ringer'sche vloeistof, dan werd met behulp van natriumcarbonaat de vloeistof geneutraliseerd. Zooals reeds is vermeld werd daarbij het neutraalrood als indicator gebruikt.

') Jolles. Diss. Utrecht. 1917.

Sluiten