Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ca Cl

rende waarden U02 (no3)2 de ventrikel van het hart normaal doen kloppen.

Men moet de balanceering tusschen twee zouten beschouwen als een verschijnsel, dat in wezen geheel verschillend is van het anta¬

gonisme tusschen geneesmiddelen. Hoewel Ringer het oorspronkelijk als twee gelijkwaardige processen beschouwde, en daardoor bijzondere aandacht wijdde aan de toxische werkingen van de zouten en van het gedistilleerde water en bovendien J. Loeb er door dezen gedachtengang toe kwam om van ontgiftigingscoefficient te spreken, bestaat er toch dit principieele verschil, dat geneesmiddelen voor de levende cel niet noodig zijn, terwijl de zouten in geen geval gemist kunnen worden.

Uit de oude onderzoekingen is reeds gebleken, dat eene balanceering optreedt tusschen alle mogelijke ionen. Voor het hart echter hebben alle ionen uit anderen hoofde niet dezelfde beteekenis. Daar moet in het bijzonder aan den eisch worden voldaan, dat in de vloeistof een radioactief bestanddeel aanwezig is, terwijl hiernaast het specifiek werkende calcium het natrium niet gemist kan worden, fieeft men dus in het hart er voor zorg gedragen, dat in de eerste

Sluiten