Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats specifiek werkende ionen aanwezig zijn, anderzijds moet men daarenboven voldoen aan den eisch, door de algemeene eigenschappen der ionen gesteld, en er daarom op letten, dat de ionen in gebalanceerde hoeveelheden aanwezig zijn. Om voor het hart een geschikte physiologische vloeistof samen te stellen, is het strikt noodig aan deze twee opzichzelfstaande voorwaarden te voldoen. Daarbij is het dus niet uitgesloten, dat er zich gevallen kunnen voordoen, waarin aan beide voorwaarden niet gelijktijdig zou kunnen voldaan worden. Men zou b.v. een aequiradioactieve vloeistof kunnen samenstellen, waarin de ionen niet gebalanceerd zijn. Of men zou een aequiradioactieve vloeistof kunnen verkrijgen met te weinig, doch toch gebalanceerd calcium. Regelmatige pulseering zou onmogelijk blijken. Bovendien kan een zorgvuldig gebalanceerde vloeistof ontworpen worden, waarin het radioactief bestanddeel in onvoldoende of te groote (toxische) hoeveelheid aanwezig is. Ook in dit geval is slagen der proefneming uitgesloten.

De uranylzouten leenden zich bovendien nog tot een nader onderzoek wat betreft de rol, die de anionen spelen. Behalve het uranylnitraat, konden ook het uranylacetaat en het uranylsulfaat nagegaan worden. Daarbij kwam aan het licht, dat al deze zouten tegenover het calciumchloride hetzelfde gedrag vertoonden. Ter staving hiervan zijn voor het uranylacetaat hieronder in een kleine tabel de resultaten opgegeven.

TABEL 2. Indifferentie voor anioneninvloed.

correspon- corresnon. correspon- C0rreSD0n_

hoeveel- hoeveel- deerende mi- H„"esP°" . deerendema- P°" .

heid heid nimum hoe- ~ ™um hoe- tZ Z.lZ'

CaCl2 p.L. Ca++ in veelh. U02- Tno Xt veelh- u02" mT! „'

I.

100 mgr. 0.0009 m. 9 mgr. 0.000025 m. 31.5 mgr. 0.000087 m.

200 „ 0.0018 „ 13.5 0 0000375 , 36 „ 0.0001

300 „ 0.0027 „ 20 „ 0.000056 . 42 „ 0.000118 ,

400 „ 0.0036 „ 34 „ 0.000092 „ 52 „ 0.000144 ,

Zooals de lezer bespeurt, komen de waarden der UO2++ concentraties in deze tabel geheel en al overeen met de waarden, die gevonden zijn voor het uranylnitraat en die zijn opgegeven in tabel 1. Alleen de totale hoeveelheden gebruikte zout zijn anders door het veranderde moleculairgewicht.

Sluiten