Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een meer uitvoerige bespreking hier wel op zijn plaats geacht kan worden.

Uitgaande van de fundamenteele eigenschappen van de stof onderwerpt Langmuir in de eerste plaats de vaste stof en in het bijzonder de kristallen aan een onderzoek. Volgens de theorie van Lewis ) zal, bij beschouwing van het atoommodel van RutherfordBohr, de kristalstructuur afhankelijk zijn van primaire en secundaire valentie. Beschouwen we een keukenzoutkristal dan zal van de atomen natrium en chloor volgens de moderne atoomtheorie het atoomnummer bedragen respectievelijk 11 en 17. In den binnensten ring om de atoomkern bewegen bij het natrium 2 electronen, in den tweeden ring 8 electronen en in den derden ring 1 electron. Bij het chloor daarentegen bewegen in den binnensten ring eveneens 2 electronen, in den tweeden ring 8 electronen en in den derden ring 7 electronen.

Volgens de thans geldende opvattingen hebben de electronen eene neiging om in groepen van twee of acht voor te komen.

Het resultaat van deze eigenschap wordt door Lewis samengevat onder den naam van primaire valentie.

Bevinden zich in den ring om de atoomkern 2 of 8 electronen, dan hebben we te maken met stabiele elementen die onder den naam van edele gassen bekend zijn.

Wanneer een element een atoomnummer heeft, dat afwijkt van een der nummers van de reeks van Rvdbere

N = 2 X l.

N = 2 (22).

N = 2 (1 + 22 + 22).

N = 2 (1 -r 22 + 32) enz.

dan zal een dergelijk element trachten, indien mogelijk, in den buitensten ring 8 electronen te verzamelen.

Beschouwen we het keukenzoutkristal. De Na Cl moleculen bevatten ieder een natriumatoom met in den buitensten ring slechts een electron; het chlooratoom met in den buitensten ring 7 electronen. Wordt nu het natriumchloride gedissocieerd, dan zal het electron uit den buitensten ring worden afgegeven aan den buitensten ring van het chlooratoom met 7 electronen. Met andere woorden het natriumatoom wordt een positief ion; het chlooratoom een negatief ion.

Wanneer echter een natriumatoom en een chlooratoom met elkaar

') Lewis. Journal American Chemical Society Vol. 38, 762, 1916.

Sluiten