Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£l_ — C, X C3 X c2

c3 C2 X C32 (11)

en voor:

t=§r4^ (>2)

De verhouding der ionenconcentratie van het calcium kalium en natrium in de physiologische vloeistoffen moet dus voldoen aan den eisch:

10 ionenconcentratie K C, X C3

ionenconcentratie Ca c3 X C2

2° ionenconcentratie K C, X C3 X c2

ionenconcentratie Na Q, X Cs2

3° ionenconcentratie Ca C, X c,

ionenconcentratie Na C, XC3

Waarin C, C2 en C3 zijn de electrolytische oplossingsspanningen der K-, Ca- en Na-proteinen en c, c2 en c3 de resp. ionenconcentraties.

Wanneer de vloeistof om de cellen in haar Na-, K-, Ca-gehalte ongebalanceerd is, zullen — zooals uit het bovenstaande blijkt — in de oppervlaktelaag der cel metaalpunten van verschillende potentiaal voorhanden moeten zijn. Het gevolg zijn electrische stroompjes, die er in normale verhoudingen niet zijn.

Duurt de stoornis in de balanceering lang dan zal de concentratie der Na-, K-, Ca-atomen in de oppervlaktelaag geheel verschillen met die in het inwendige. Wanneer de mogelijkheid hiertoe bestaat zal bij vermindering van het aantal atomen van een bepaalde soort aanvulling vanuit het inwendige plaats hebben, omgekeerd bij vermeerdering verdringen naar het inwendige. In de hartspiercellen, die een groot K-magazijn inwendig herbergen, schijnt zulks voor het K mogelijk; voor het Na en Ca niet. In andere cellen zal dit wellicht anders zijn.

In welke mate nu het onttrekken van K uit het inwendige of het overmatig daarin ophoopen van K in het inwendige der hartcellen nadeelige gevolgen voor de functie van het orgaan heeft, waag ik niet te beoordeelen. Wel echter is het zeker, dat wegname van K uit de oppervlaktelaag of een geweldige ophooping daarvan beslist nadeelige gevolgen heeft. Dit hangt samen met een te weinig of te veel aan radio-actieven invloed van uit de oppervlaktelaag op de prikkelbare substantie uitgeoefend.

Ook het ontbreken van Ca uit de oppervlaktelaag of het daarin ophoopen van Ca-atomen is in hooge mate nadeelig. Een hypothese omtrent den aard dezer specifieke werking van calcium op de spier-

Sluiten