Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langstelling. We ontmoeten geen exclusieve belangstelling voor vraagstukken van direct practisch belang, maar evenmin die vrees voor bezoedeling der wetenschap door de practijk. die in sommige kringen maakt, dat men een studieobject niet entameert omdat het in verband staat met practische zaken.

Pasteur's wetenschappelijke levensgeschiedenis is onregelmatiger, maar rijker. Herhaaldelijk gaat hij recht op het leven af, zoodat we ons hart vast houden, dat hij in de practijk zal verzinken. Maar met een snelle wending stort hij zich telkens weer in de meest abstract wetenschappelijke vraagstukken. Of beter gezegd, hij toont ons wat principieele quaesties aan schijnbaar zuiver practische dingen vast zitten. Want in werkelijkheid laat hij de practijk geen oogenblik los, juist zooals Metchnikoff de zuivere wetenschap steeds trouw bleef. Maar altijd blijft hij boven de practijk, beheerscht die en gaat er niet in onder.

Het zuiver scheikundig werk van zijn eerste periode gaf reeds punten van aanknooping voor zijn later werk. Maar de reden dat hij dien weg, die wetenschappelijk zooveel beloofde, tot wanhoop van zijn leermeester Biot verliet, was zeer bewust deze, dat hij de practijk wilde toonen dat ze de wetenschap noodig heeft. Hij wilde, om mijn woorden van zoo even te gebruiken, de practijk voor de wetenschap geschikt maken. Daarom ging hij de gistingsprocessen bestudeeren: De vorming van alcohol uit suiker, van azijn uit alcohol. Hij vond daarbij veel wat de industrie ten nutte kwam, maar ontdekte de wetenschap het wezen dier gistingen, als de werking van meestal eencellige levende wezens, bacteriën, gistcellen en schimmels. Hij leerde, dat die organismen niet van zelf, uit niets, door spontane generatie, ontstaan, maar dat elk zoon cel alleen uit een reeds bestaande moedercel geboren wordt.

Gistingsprocessen en ziekten had men reeds vroeger

Sluiten