Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en revolutie, wat ze gezamenlijk doen en wat het gevolg is van hun scheiding en daardoor de overheersching van een van beide. En verwonderen we ons dan niet, dat ook de Universiteit voor diezelfde moeilijkheid komt te staan, in een vorm aan haar milieu aangepast.

Dit actieve geen keus doen in deze zaak, zie ik voor het onderwijs in de biologie als een eisch, waaraan voldaan moet worden, niet als een toegeven aan, maar als een verweer tegen dat drijven, waarvan ik zooeven Tolstoï den zegsman maakte, maar dat inderdaad veel ouder is dan hij. Deze strooming die des te gevaarlijker is waar ze zich niet tegen de wetenschap heet te keeren, maar tegen de abstracte wetenschap alleen. Want daardoor veroorzaakt ze juist die scheiding, die ik als doodend aanduidde, terwijl ze door het schijnbaar geruststellende dezer uitspraak velen in slaap wiegt.

Maar vóór alles zie ik in dit actieve geen keus doen een verruiming van de toekomst der biologie en van de biologen, waardoor het hun mogelijk is uit hun afzondering te treden, zonder hun karakter te verloochenen, ook niet midden in het volle leven. Waardoor ze naast de voldoening die elke echt wetenschappelijke arbeid met zich brengt, de overtuiging kunnen hebben mede te werken, direct of indirect en ieder in zijn eigen kring, ten nutte zijner medemenschen.

DAMES EN HEEREN, BESTUURDEREN EN LEDEN VAN DEN RAAD DER GEMEENTE AMSTERDAM; MIJNE HEEREN CURATOREN DEZER UNIVERSITEIT!

Door het innig contact met het laboratorium voor de Gezondheidsleer der Gemeentelijke Universiteit en door de benoeming van reeds drie bijzondere hoogleeraren vanwege het Koloniaal Instituut aan diezelfde Universiteit, alles onder de auspiciën van uwe colleges, zijn er reeds herhaaldelijk banden gelegd, geknoopt en bezegeld tusschen Universiteit en Koloniaal Instituut. Het

Sluiten