Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lust vond in de urines van 110 mannelijke zuigelingen 35 maal een meer dan normaal auntal leucocyten. Van deze 35 waren 32 afkomstig van kinderen met E. D. Daar onder de liO zuigelingen er 61 met E. D. waren, rekent hij uit, dat van de exsudatieve kinderen 52.4 pCt. het verschijnsel der verhoogde desquamatie (zooals hij het noemt) vertoonen. Hij meent hier een symptoom te hebben gevonden, dat in frequentie niet achterstaat bij de lingua geograpliica. De verhoogde vatbaarheid der exsudatieve kinderen voor cystitis' en pyelitis zou met deze neiging tot desquamatie in verband staan. In plaats van desqua matie zou ik hier liever willen zeggen uittreding van leucocyten.

Beck deed soortgelijke onderzoekingen en wil zelfs uit het enkele feit der verhoogde desquamatie tot het bestaan van een exsudatieven aanleg besluiten.

Freund zag een bepaalden vorm van haargroei nooit anders dan bij zuigelingen, die later verschijnselen van E. D. vertoonden. De eigenaardigheid bestond hierin, dat de haren die in de parietaalstreek groeien naar boven, voor en naar de middellijn opstaan, zoodoende een soort dak vormend. Na eenigen tijd wordt het verschil in lange en korte haren zoo groot, dat het schijnt of de haargrens naar boven verplaatst is.

Onder de verschijnselen der E. D. noemt Cameron nog een plomp en rond gezicht, intermitteerend oedeem en cyclisch braken.

Voorts beschrijven Holland, Meijer en Müller een eigenaardig verloop van de huidcapillairen in het aan den nagel grenzend gedeelte van den vinger. De haarvaten zouden hier bij exsudatieve kinderen abnormaal lang, vaak te wijd en op abnormale wijze anastomoseerend zijn. Op eigen onderzoekingen steunend spreekt Mertz dit tegen.

Nog op andere wijze heeft men getracht het beeld der E. D. te verruimen. Czbrny en o.a. ook Heubner rekenen er toe den status lymphaticus, het eerst door A. Paltauf beschreven en waarvan volgens dezen de voornaamste kenteekenen bij kinderen zijn : zeer bleeke huid, sterk ontwikkeld onderhuidsch vetweefsel, vergrooting der lymphklieren en van de follikels van neus-, keelholte, darmwand, tongbasis en milt, benevens thvmushyperplasie.

Wees reeds vroeger Esciierich er op, dat de meeste kinderen met prurigo lymphatische verschijnselen vertoonden, zijn ook

Sluiten