Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aantal eos. cellen, heeft, moet de patiënt bij het begin van en zooveel mogelijk gedurende het onderzoek nuchter zijn

Mijn onderzoek omvat 19 kinderen, 14 er van hadden E. D. de overige dienden als controle. Steeds begon het onderzoek 's morgens tusschen 9 uur en 9.30, terwijl het kind geheel nuchter was. Sommige jonge zuigelingen hadden dan voedsel gehad om 5 uur 's morgens, de andere kinderen niet sedert den vorigen avond. De geinjiceerde hoeveelheid was voor kinderen tot 1 jaar, van 1 tot 3 jaar en oudere kinderen resp. 1, 1.5 en 2 mgr. hydrochloras pilocarpini en 0.3, 0.5 en 1 mgr. sulfas atropini. Het bloed werd genomen vóór de injectie, onmiddellijk er na (wat neerkomt op 2 a 3 minuten er na) en vervolgens 10, 20, 35 min. 1, 4 en 24 uur na de injectie. Ten einde eenigen indruk te krijgen van de werking der geinjiceerde stof op andere organen, lette ik na de pilocarpineinjectie op polsfrequentie, op roodheid en op zweeten of tranenvloed. Na atropinetoediening hadden polsfrequentie, pupilwijdte en droogheid van de keel mijn aandacht.

Bij zuigelingen en ook bij oudere kinderen bewees de heeschheid van de stem vaak, dat de keel droog was.

In de volgende tabellen heb ik mijn bevindingen weergegeven. Voor zoover niets is ingevuld, had de waarneming niet plaats. Het teeken — geeft aan geen reactie; een, twee of drie kruisjes beteekenen resp. geringe, duidelijke en sterke reactie. Zooals uit de tabellen blijkt, zijn deze waarnemingen verre van volledig. Zij zijn dan ook niet bedoeld om er gevolgtrekkingen uit te maken omtrent den tonus van het autonome zenuwstelsel, maar slechts om te bepalen of er verband bestond tusschen de werking der pharmaca of het bloedbeeld en op de andere organen wat betreft intensiteit en tijdstip van optreden. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik naar hoofdstuk III.

De nummers bij de tabellen hebben betrekking op de vroeger medegedeelde ziektegeschiedenissen. Enkele niet-exsudatieve kinderen heb ik met Romeinsche cijfers aangeduid.

Sluiten