Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voltooing van dit proefschrift biedt mij een welkome gelegenheid openlijk mijn dank te betuigen aan U, Hoogleeraren, Lectoren en Privaat-Docenten der Medische en Natuur-Philosqphische Faculteit, voor het onderwijs, dat ik van U heb ontvangen.

Vervuld van groote dankbaarheid breng ik hier vooral hulde aan de nagedachtenis van Professor Treub; de jaren, waarin ik onder zijn leiding heb mogen arbeiden als assistent en meer dan anderen dus gelegenheid had hem van nabij te leeren kennen, zullen voor mij steeds een onschatbare waarde behouden. Rn als mensch èn als medicus zal hij mij altijd een voorbeeld blijven.

Ook U, Hooggeleerde van Rooy, Hooggeachte Promotor, ben ik grooten dank verschuldigd voor de wehvillendheid mij betoond, en om de vrijheid die Gij mij bi] de bewerking van mijn proefschrift hebt toegestaan.

Zeergeleerde Vermey, U blijf ik dankbaar voor den slechts korten, doch leersamen en aangenomen tijd, gedurende welken ik in het Burger Ziekenhuis Uw assistent mocht zijn.

Zeer geleerde Oidtmann, met groote erkentelijkheid zal ik steeds den prettigen en vooral leerrijken tijd herdenken, waarin ik onder Uwe leiding werkzaam was.

Tenslotte betuig ik mijn dank aan allen, die mij in eenig opzicht bij de bewerking van dit proefschrift hebben bijgestaan.

Sluiten