Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet altijd zonder meer zijn te onderscheiden van een etterophooping of een werkelijk gezwel. Al zal theoretisch een absces meer pijnlijk zijn bij betasting dan een haematocele, terwijl door de infiltraatvorming de consistentie van het absces minder week-fluctueerend zal worden gevonden, althans in den eersten tijd, toch zal de diagnose niet met zekerheid zijn te stellen wanneer noch verschijnselen van zwangerschap, noch een opvallend snel toenemen van de grootte van den tumor tengevolge van een herhaalde bloeding, zooals bij een tubair-abortus zeer dikwijls gezien wordt, het beeld verduidelijken. Immers noch de temperatuur, noch de vorm of consistentie van den tumor, noch de verplaatsing die de baarmoeder ondergaat en de daardoor veroorzaakte stoornis in de mictie, noch andere klachten zijn alleen typisch voor een van beide. Wel komen herhaalde onregelmatige en belangrijke uterusbloedingen veel minder voor bij ontstekingsprocessen, maar kunnen veroorzaakt worden door misschien tevens aanwezige intrauterine zwangerschap.

Als tenslotte de haematocele langen tijd bestaat, dan veelal omgeven is door een, soms i cM. dikke, kapsel van fibrine (o. a. 1 reub 1), dan is de onderscheiding nog veel moeilijker, tenzij de anamnese in een bepaalde richting wijst. Zoo zal koorts kunnen worden verklaard door verettering der haematocele, terwijl een etterophooping in het cavum Douglasii niet altijd temperatuurverhooging behoeft te veroorzaken.

Volgens Winter 2) e. a. omgrijpt een exsudaat het

!) TREUB™ c<

3) Winter 88 1. c.

Sluiten