Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand is minder goed door een vochtig eczeem, dat zich beperkt tot het geschoren gedeelte van de buikhuid. Na een week ongeveer is dit genezen.

Ook deze blaas vertoont evenals die van kat IV de eigenaardigheid dat aanvankelijk niet alle urine ontledigd wordt bij een mictie; dit gebeurt pas na ± 6 weken.

Kat VI. 9-III-'21.

Aether narcose. Gestrekte rugligging.

Operatie als bij de vorige kat; na ruim 36 uur komt de eerste spontane mictie; overigens is het verloop, wat de functie van de blaas betreft, geheel hetzelfde als de

vorige katten.

Nu volgen vier experimenten waarbij in één geval de bloedvaten naar de blaas gaande, eveneens gespaard werden, maar tevens bij alle vier schaambeensnede verricht werd om de urethra over de geheele lengte te kunnen denerveeren tot de inmondingsplaats in de vagina, hierbij inbegrepen de m. sphincter urethrae (m. compressor urethrae) die willekeurig door n. pudendus géïnnerveerd wordt.1)

Kat VII. 16-III-'21.

Aether narcose. Gestrekte rugligging.

Deze kat werd op de zooeven beschreven wijze geopereerd. Sluiting van de symphysisen van den buikwond. Algemeene toestand van de kat zeer goed ; binnen 18 uur kwam reeds spontane mictie, hierbij is het eigenaardig dat de blaas zich direct volkomen contraheert na afloop.

') Zooals bekend is, mondt de urethra bij vrouwelijke katten en honden in de vagina uit. Voor bijzonderheden vergelijke men: Dr H. Jakob. Het katheteriseeren bij den vrouwelijken hond. Tijdschr. v. Veeartsenijk. Afl. 18, 1912.

Sluiten