Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel mijn academische jaren reeds meer dan een decennium achter mij liggen, grijp ik nog gaarne deze gelegenheid aan om U, Hoogleeraren en Oud-Hoogleeraren der medische en natuur-philosophische faculteit, voor het genoten onderwijs dank te zeggen.

In het bijzonder zeg ik U. hooggeleerde Lanz, Hooggeachte Promotor, hartelijk dank voor de talrijke bewijzen van belangstelling, die ik bij de bewerking van dit, proefschrift van U mocht ondervinden.

Niet minder grooten dank ben ik U verschuldigd, Hooggeleerde De Vries, voor de welwillendheid waarmede Gij mij bij de bewerking van het microscopisch gedeelte ter zijde hebt gestaan.

Het is mij een behoefte ook U hier mijn dank te betuigen, Zeergeleerde Pimentel, Hooggeschatte Leermeester, die zooveel hebt bijgedragen tot mijn wetenschappelijke vorming gedurende de vele jaren, dat ik Uw assistent, mocht zijn. Uw groote kennis en ervaring, Uw groote bereidwilligheid om mij met raad en daad ter zijde te staan, zijn voor mij van bijzondere ivaarde.

Ook U, Zeergeleerde Timmer, ben ik zeer dankbaar voor het vele dat ik in de jaren, waarin ik Uw assistent was, heb geleerd. De groote hulpvaardigheid die Gij mij altijd betoonde, stel ik op hoogen prijs.

Ten slotte betuig ik mijn dank aan allen, die mij op eenigerlei wijze hebben bijgestaan in • de bewerking van dit proefschrift.

Sluiten