Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het onderwerp dat ons bezig houdt, in de Engelsch sprekende landen sterk heeft beinvloed. Een vrij groot aantal onderzoekingen werden verricht, die Mac Ewen's opvattingen steun gaven door hun conclusies. Bij het doorlezen der verslagen wordt men echter vaak getroffen door een zóó groote onvolledigheid in het weergeven der bijzonderheden die tot de slotsom leiden, dat critiek niet goed geoefend kan worden. Daarnaast gaan er ook stemmen op, dikwijls gesteund door zeer goede proefnemingen, die de opvattingen van Axhacjsen steunen en wel speciaal in de laatste jaren.

Albee (1912) heeft verschillende praeparaten van honden en menschen onderzocht, waarbij hij een stuk pijpbeen in de gespleten processus spinosi van een paar wervels bracht. Hij verrichtte dus de operatie, die hij heeft aangegeven voor spondylitis tuberculosa. Op grond van zijn onderzoek meent hij, dat het overgeplante been in leven blijft. Dit geldt zelfs voor implantaten van andere honden en ook als het implantaat een poos in de ijskast bewaard was. De oorzaak van dit gunstig resultaat zoekt hij in de goede vascularisatie van het implantaat door de vaten van het omgevende been, waar het transplantaat breed tegenaan ligt. Of periost been vormt hangt af van wat men onder periost verstaat. Verwijdert men het met een scherp instrument, zoodat de diepe aan het been grenzende laag ook medegaat, dan vormt het wel been; blijft de diepe laag achter, dan niet. Toch acht hij het meenemen van het periost van geen belang, waar het been toch blijft leven. Evenwel schijnt in dezen de practijk anders dan de theorie te zijn, want uit alle gepubliceerde gevallen blijkt, dat Albee altijd met periost en merg overplant, gelijk hij ook trouwens elders in zijn boek aanbeveelt.

Komt er reeds twijfel aan het in leven blijven van het been op, als men leest van het succes der heteroplastieken met bewaard been, nog meer gaat men twijfelen indien men leest bij de verslagen der microscopische praeparaten, dat er nooit een doode beencel gezien is. Een weinig necrose of slechte kleuring zal er toch allicht wel in een beenpraeparaat voorkomen!

Sluiten