Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het been zijn blijven zitten en bij microscopisch onderzoek ook aan te toonen zijn.

De vervanging van het oude been door het jonge geschiedt niet alleen door lacunaire resorptie met opvolgende appositie. Ook de door Barth en Marchand verdedigde zienswijze heeft recht van bestaan. Men vindt in het jonge been de cellen dicht opeenliggen tegen het doode been aan. Zij voegen zelfs nog een waarneming aan de opvatting van Barth toe. Allerlei overgangen vanaf een lichte insnoering tot volkomen deeling der jonge beencellen, werden opgemerkt. Deze gedeelde beencellen liggen dan eerst in een gemeenschappelijke ovoïde beenholte, die door de vorming van een tusschenschot in twee holten, elk met een beencel, overgaat. Soms ook ontstaat gelijktijdig met de insnoering van de cel ook de vorming der beide beenholten. Dit proces schijnt een amitotische deeling der jonge beencellen te zijn. Soms ziet men dat de jonge beencellen in de leege beenholten van het onde necrotische been gedrongen zijn en van hier uit het oude been vervangen.

In een latere publicatie (1918) betreffende het microscopisch onderzoek van menschelijke praeparaten na de operatie volgens Albee bij spondylitis, vond Mayer geheel met bovenstaande overeenkomende beelden. Zestig dagen na de operatie is een deel van het been nog levend. Het zeer duidelijk ontwikkeld zijn der canaliculi brengt hem tot de opvatting, dat langs dezen weg de jonge nieuwgevormde beencellen in de beenholten van het oude been dringen.

Phemister (1914) heeft een reeks proefnemingen gedaan bij honden, bij wie een stuk ulna, nadat het uit het dier genomen was, werd herplaatst, met of zonder periost en merg.

Hij vond, dat het periost en de uiteinden van het merg bij het transplantaat in leven blijven en prolifereeren. De rest van het beenmerg sterft langzamerhand af en wordt door bindweefsel vervangen. De vaten in de kanalen van Havers sterven als regel ook af en worden door nieuwe vanaf de periferie vervangen, waartoe bij dikke beenstukken weken of maanden wordt vereischt. De beencellen, behalve

Sluiten