Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezorgd. De fibula is dunner dan 0,5 c.M. en daarbij sterk driekantig. Een sterker beenstuk bijv. uit de tibia, wilde ik niet nemen, omdat ik dan niet de beschikking zou hebben over geheel met periost bedekt been. Bovendien wilde ik die methode volgen, die hier te lande het meest gebruikelijk is. Zoo gauw de dieren pogen op te staan, en dat is al vrij spoedig, bestaat er dus kans dat de beenpen het opgeeft. De eenige wijze om het belasten van den poot te voorkomen zou een gipsverband geweest zijn. Op advies van deskundige dierenartsen heb ik dit plan opgegeven. Het doelmatig aanleggen zoowel als het reinhouden is ondoenlijk.

Bij een aantal proefdieren heb ik regelmatig alizarinesulfonzure natron in de buikholte gebracht. Dit oplosbare zout deelt het nieuwgevormde been een roode kleur mede, die echter bij de zuurbehandeling, tijdens het ontkalken, weder verdwijnt. Toen mij bleek, dat ik voor de oplossing der vragen, die ik mij gesteld had, weinig of geen voordeel van de macroscopische vitale kleuring had, heb ik die bij verdere proeven weggelaten.

Na deze inleidende opmerkingen zal ik overgaan tot het beschrijven der proefnemingen en hunne resultaten.

I. 18/6. '19. Operatie. Snede over de linker heup van achter boven naar voor beneden over den trochanter. Vet en fascie gekliefd. Men komt nu op de pelvi-trochantere spieren, die in hun vezelrichting stomp gespleten worden. Deze spleet wordt met stompe haakjes opengehouden en de gewrichtskapsel, die in de diepte te zien is, in lengterichting een eindje ingesneden. Hierbij treedt geen bloeding op. Met een fijn steekzaagje wordt de kop nu grootendeels van den hals afgezaagd en daarna met een beiteltje geheel losgemaakt. De kop is duidelijk geheel afzonderlijk in alle richtingen te bewegen. Nu wordt de handboor aangezet op een punt onder den trochanter en geboord in de richting van de fractuurlijn tot de boor daar zichtbaar wordt.

Het aanboren van den kop is zeer moeilijk. Onder den druk van den boor wijkt de kop uit en de boor glijdt er

Sluiten