Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer nog en objectiever misschien dan direct na bet beƫindigen mijner studie, voel ik, nu dat tijdstip eenige jaren achter mij ligt, wat ik aan mijn opleiding aan de Universiteit te danken heb. Het is daarom meer dan een aangename plicht om op deze plaats mijn welgemeenden dank uit te spreken tegenover U, HOOGLEERAREN en OUDLECTOR DER GENEESKUNDIGE EN PHILOSOPHISCHE FACULTEIT TE GRONINGEN voor het van U ontvangen onderwijs.

Het zal geen verwondering bij U wekken, HOOGGELEERDEN HIJMANS VAN DEN BERGH, HOOGGEACHTEN PROMOTOR, dat ik mij daarbij in'tbizonder tot U richt. Ik heb het een voorrecht geacht U naar Utrecht te mogen volgen en op deze wijze gedurende jaren dagelijks van U aan het ziekbed te kunnen leeren. Zeker voel ik mij bij elke diagnose, die gesteld moet worden, Uw leerling en komt Uw wijze van onderzoek mij bewast of onbewust voor den geest.

Dat de samenwerking in de kliniek, dank zij de door U gehuldigde opvattingen, steeds aangenaam is geweest, is en wordt door mij zeer gewaardeerd. Ook stel ik het op hoogen prijs, dat U mij een klein onderdeel van het aan de studenten te geven onderwijs hebt willen opdragen en mij bij de inrichting dezer lessen zooveel vrijheid hebt gelaten. Eindelijk hebt U mij in de gelegenheid gesteld gedurende deze assistentsjaren dit proefschrift te bewerken. Voor den steun, daarbij ondervonden, in 't bizonder in de oogenblikken, dat door tegenspoeden twijfel bij mij rees over de mogelijkheid deze taak te voleindigen, blijf ik U erkentelijk.

Sluiten