Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook nu in de kliniek denk ik nog dikwijls met dankbaarheid terug, HOOGGELEERDE REDDINGIUS. aan de vele jaren, dat ik bij U assistent heb mogen zijn. Steeds voel ik, hoe waardevol het is, de pathologische anatomie, als basis der klinische voorstellingen, nader te hebben kunnen bestudeeren. Uw scherp kritische blik. Uwe tot den grond der zaak gaande besprekingen van het werk Uwer assistenten herdenk ik daarbij in 't bizonder. U kunt er van overtuigd zijn, dat, ook al is door mij ten slotte een anderen weg ingeslagen, de tijd, die ik in Uw laboratorium werkzaam heb mogen zijn, in goede herinnering bij mij zal blijven,

Mijn dank ook aan U, HOOGGELEERDENLAMÊR1S, KOUWER, SPRONCK, DE JOSSELIN DE JONG en ZEERGELEERDEN BOSSCHA voor Uwe bereidwilligheid, welke mij in staat stelde op Uwe afdeelingen en laboratoria de bouwstoffen voor dit proefschrift te verzamelen.

Dankbaar ben ik ook U, ZEERGELEERDEN MULLER, voor de hulp in chemische vraagstukken, die wij, medici, zoo dikwijls in ons werk noodig hebben en die ik nimmer tevergeefs bij U zocht.

Niet verzuimen wil ik ook hier de bizondere hulpvaardigheid te noemen van U, WAARDEN VERHOEF, voor wien nooit moeite en tijd te veel was het welslagen van mijn proeven te bevorderen,

Ten slotte nog mijn hartelijken dank aan U allen, assistenten, verpleegsters en het andere personeel der kliniek voor den steun steeds van Uwe zijde bij mijnen arbeid ondervonden.

Sluiten