Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijgekomen bij het verval van den tumor, hetzij door spontane necrose, hetzij tengevolge van de inwerking van microorganismen.

Anderen weer hechten groote beteekenis aan het orgaan, waar het gezwel is gezeteld. Dat een tumor van den pylorus bedenkelijke gevolgen kan hebben voor den voedingstoestand van het lichaam spreekt van zelf. Minder gemakkelijk is in te zien, waarom een klein gezwel, aan de groote curvatuur gelegen zulk een invloed op den algemeenen lichaamstoestand zou uitoefenen, zelfs al neemt men aan, dat een gelijktijdige chronische gastritis met achylie de vertering van het voedsel in de maag zal belemmeren. Hoe dikwijls kan men niet lijders aan deze laatstgenoemde aandoening ontmoeten, zonder dat hun gezondheid is geschaad. Eindelijk heeft men nog gelet op den aard der cellen, waaruit de tumor is samengesteld. Het carcinoom is opgebouwd uit epitheliƫn, wier functie in het normale leven ten deele bestaat in de afscheiding van bepaalde stoffen. De mogelijkheid is niet van de hand te wijzen, dat de stoffen, afgezonderd door de cellen van het gezwel, misschien ook abnormaal samengesteld, in bloed of lymphe worden opgenomen en schadelijken invloed uitoefenen. Op deze secretie in gezwellen is indertijd vooral door M. B. SCHMIDT gewezen en ik heb haar voor eenige jaren zeer fraai in de metastasen van een primair levercarcinoom in de longen kunnen waarnemen1), .

De meeste schrijvers neigen dus tot de opvatting, dat bij het carcinoom op de een of andere wijze vergiftige stoffen worden gevormd. Heeft men deze nu kunnen aantoonen ?

Vooreerst heeft men sommige verschijnselen, die van tijd tot tijd bij kankerlijders worden aangetroffen, moeilijk anders kunnen verklaren dan door een autointoxicatie van het lichaam aan te nemen. Ik doel hier op de neuritiden en myelitiden,

') Nederl. Tijdschrift van Geneeskunde, 1916.

Sluiten