Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of één van beide aannemelijk is, dan zou daarin een sterke steun moeten worden gezien van de opvatting, dat een intoxicatie bij het carcinoom in het spel is. Immers, beide processen zouden, bij uitsluiting van andere oorzaken, een werking van den tumor op afstand verraden, die bij onze tegenwoordige kennis van zaken het best dooreen vergiftiging wordt verklaard.

Opzettelijke onderzoekingen over deze beide vraagpunten ontbreken, voor zoover mij bekend is, geheel, al zijn natuurlijk sommige onderdeelen van deze probleanen door verschillende schrijvers wel bewerkt. Dit proefschrift zal zich vooral bezig houden met de volgende twee vragen:

le. Zijn er gronden om bij het carcinoom een versterkte

bloedafbraak aan te nemen?

2e. Zijn er verschijnselen, die ons doen besluiten, dat bij den kanker het beenmerg zijn normaal regeneratievermogen mist ?

In een voorafgaand hoofdstuk zal echter eerst besproken moeten worden, in hoever eenvoudig bloedverlies bij maligne tumoren een rol speelt. Zooals reeds gezegd werd, behoort TüRCK, een der meest competente onderzoekers op dit gebied, tot degenen, die aan kleinere en grootere bloedingen de meeste beteekenis voor het ontstaan der anaemie toekent.

Voordat wij tot deze bespreking overgaan, moet nog één mogelijkheid in het oog worden gevat. Het zou nl. kunnen zijn, dat de anaemie bij het carcinoom niet een direct gevolg was van den tumor, maar afhankelijk gesteld moest worden van den toestand van inanitie, dien wij zoo dikwijls bij deze patiënten aantreffen. De bloedarmoede zou op deze wijze dus slechts langs indirecten weg met het kwaadaardig gezwel samenhangen.

Dat de aard der voeding invloed kan hebben op de samenstelling van het bloed is bekend. Ik herinner daartoe vooreerst aan hetgeen soms bij zuigelingen, in 't bizonder

Sluiten